Pages

Mehaničko recikliranje jednokratnih maski za lice
Mehaničko recikliranje jednokratnih maski za lice
Petra Brajković
U ovom radu ispitan je utjecaj mehaničkog recikliranja na svojstva jednokratnih maski za lice. Jednokratne maske za lice su mehanički reciklirane koristeći jednopužni ekstruder. FTIR, TG i DSC korišteni su kako bi se odredila struktura i toplinska svojstva svakog sloja jednokratne maske za lice, jednokratne maske za lice prije i nakon recikliranja. FTIR analiza je potvrdila da je polipropilen glavni polimer sadržan u svakom sloju jednokratne maske za lice. Utjecaj recikliranja...
Mehanokemijska sinteza kokristala hidroksibenzojevih kiselina i uree u čvrstom stanju
Mehanokemijska sinteza kokristala hidroksibenzojevih kiselina i uree u čvrstom stanju
Anđela Lukin
U radu je opisana priprema kokristala hidroksibenzojevih kiselina (orto-, meta-, para-) i uree mehanokemijskom sintezom u čvrstom stanju. Kokristali su pripremljeni reakcijama suhog mljevenja i tekućinski potpomognutog mljevenja koristeći mikrolitarske količine etanola ili nitrometana. Reakcije su praćene Ramanovom spektroskopijom in situ kojom iz dobivenih vremenski ovisnih 2D Ramanskih spektara možemo dobiti uvid u kinetiku formiranja pojedinog kokristala pri ...
Mekšanje prirodne izvorske i vodovodne vode kemijskim taloženjem pomoću vapna, natrijeve lužine i fosfatne soli
Mekšanje prirodne izvorske i vodovodne vode kemijskim taloženjem pomoću vapna, natrijeve lužine i fosfatne soli
Eugen Alviž
Prije i nakon izvođenja procesa mekšanja odrede se osnovni parametri uzorka kao što su provodnost, pH vrijednost te tvrdoće vode (KT, UT, MgT, CaT). U radu je provedeno mekšanje izvorske vode iz rijeke Jadro i splitske vodovodne vode postupcima kemijskog taloženja pomoću vode vapnenice, natrijeva hidroksida i kalijeva dihidrogen fosfata. Mekšanje je provedeno na hladno i pri 80 °C. Primjenom natrijeva hidroksida i kalijeva dihidrogen fosfata mekšanje je provedeno uz...
Metabolizam stanica raka
Metabolizam stanica raka
Josipa Dugeč
Rak se povijesno smatrao kao poremećaj širenja malignih stanica, međutim novija istraživanja i dokazi sugeriraju da ga treba smatrati metaboličkom bolešću. Rastući tumori preusmjeravaju svoje metaboličke programe kako bi zadovoljili i čak premašili bioenergetske i biosintetske potrebe neprekidnog rasta stanica. Invazija tumorskih stanica u okolna tkiva i njihovo širenje (metastaze) na udaljene organe glavni je uzrok smrtnosti većine bolesnika s karcinomom. ...
Metabolička analiza utjecaja [2, 3-b] piridinskog spoja na MDA-MB-231 i MCF-7 stanične linije raka dojke
Metabolička analiza utjecaja [2, 3-b] piridinskog spoja na MDA-MB-231 i MCF-7 stanične linije raka dojke
Luka Meić
Pojam metabolomika se odnosi na sustavnu identifikaciju i kvantifikaciju svih metabolita u određenom organizmu ili biološkom uzorku. Trenutno se koriste dva komplementarna pristupa za metabolička istraživanja: metaboličko profiliranje i metabolički otisak prsta (eng. fingerprint). Za metabolomičke analize koriste se tehnike za separaciju i tehnike visoke rezolucije za identifikaciju metabolita. Nakon što su analitičkim tehnikama dobiveni...
Metaboličko profiliranje za detekciju bolesti temeljeno na masenoj spektrometriji
Metaboličko profiliranje za detekciju bolesti temeljeno na masenoj spektrometriji
Patricia Živalj
Masena spektrometrija igra važnu ulogu u pronalaženju biomarkera za detekciju bolesti. Visokokvalitetni kvantitativni podaci potrebni su za preciznu analizu metaboličkih smetnji kod pacijenata. Ovaj rad opisuje nedavne napretke u istraživanju metabolizma temeljenom na masenoj spektrometriji s primjenom u detekciji nekoliko najzastupljenijih ljudskih bolesti, s fokusom na istraživanje kohorta, korištene maseno spektrometrijske platforme, statističke ...
Metabolomika antarktičkog lišaja Stereocaulon glabrum. ispitivanje metaboličkog odgovora na rehidrataciju i sunčevu svjetlost nakon 15 godina od prikupljanja
Metabolomika antarktičkog lišaja Stereocaulon glabrum. ispitivanje metaboličkog odgovora na rehidrataciju i sunčevu svjetlost nakon 15 godina od prikupljanja
Ivana Ripić
Na Antarktici, gdje vladaju ekstremni uvjeti, mogu preživjeti samo organizmi razvijenih strategija preživljavanja. Lišajevi, kao simbiotski organizmi, razvili su izvanredne mehanizme prilagodbe kako bi preživjeli te teške uvjete. U ovom radu istražuje se metabolički odgovor antarktičkog lišaja Stereocaulon glabrum na rehidraciju i izloženost sunčevim zrakama nakon 15 godina od trenutka prikupljanja. Uzorci lišaja, prikupljeni s antarktičkog područja, rehidrirani su ...
Metode dobivanja minerala iz gorke morske vode
Metode dobivanja minerala iz gorke morske vode
Katarina Šaravanja
Završni rad predstavlja literaturni pregled metoda dobivanja minerala iz gorke morske vode. Gorka morska voda nastaje kao nusproizvod pri proizvodnji morske soli te predstavlja koncentrirani oblik mnogih soli. Elementi koji sačinjavaju gorku morsku vodu su: Na, Mg, Ca, K, Li, Rb, Pb, U, Zn, a primjenom inovativnih metoda mogu se dobiti iz gorke morske vode. Metode koje se danas primjenjuju su nanofiltracija, elektrodijaliza, elektroliza, precipitacija, ekstrakcija uz...
Metode odjeljivanja u analitičkoj kemiji
Metode odjeljivanja u analitičkoj kemiji
Tea Dujmović
Cilj ovoga rada je sustavni pregled metoda odjeljivanja koje se koriste u klasičnoj analitičkoj kemiji. Metode se temelje na heterogenim ravnotežama nastajanja slabo topljivog taloga: ekstrakciji, kromatografiji, ionskoj izmjeni te ravnoteži nastajanja slabo topljivog taloga. Potom su eksperimentalno izvedeni svi postupci odjeljivanja te su izloženi i raspravljeni rezultati mjerenja.
Metode određivanja pristupačnog fosfora u tlu:utjecaj tipa tla i gnojidbe
Metode određivanja pristupačnog fosfora u tlu:utjecaj tipa tla i gnojidbe
Ela Šimera
U ovom diplomskom radu određivane su koncentracije fosfora u tlu i biljnom materijalu (pšenici). Fosfor u tlu je određivan trima metodama: metodom po Olsenu, metodom po Trougu te metodom s CaCl 2 . Metode se temelje na spektrofotometrijskom određivanju. Proučavan je i utjecaj dodatka fosfora u tlo na vegetacijske pokazatelje i nakupljanje fosfora u dijelovima pšenice. Različita koncentracija fosfora pokazala je promjene u rastu...
Metode sinteze i karakterizacije ZnO nanostruktura za biomedicinsku primjenu
Metode sinteze i karakterizacije ZnO nanostruktura za biomedicinsku primjenu
Ana Midenjak
Nanomaterijali se sve više primjenjuju u biomedicini, a među njima se posebno ističe cinkov oksid, zbog svojih kemijskih, fizikalnih i mehaničkih svojstava, kao i zbog zanimljivih struktura na mikro- i nanoskali različite funkcionalnosti. One pokazuju terapeutsko djelovanje kod liječenja raka, dijabetesa, mikrobnih infekcija i rana, a primjenjive su i u dijagnostici oslikavanjem te kao senzori. Morfologije i svojstva tih struktura, a time i njihova...
Miješani metoksidni i fenantridinski derivat kaliks[4]arena kao teranostički receptor
Miješani metoksidni i fenantridinski derivat kaliks[4]arena kao teranostički receptor
Iva Marušić
S ciljem procjene potencijala primjene derivata kaliksarena 5,11,17,23-tetra-tert-butil-25,27- dimetoksi-26,28-bis-((fenantridin-6-il)metoksi)kaliks[4]aren (D) u teranostici, u ovom su radu istražena njegova kompleksacijska svojstva s bojama rodaminom B, auraminom O i fluoresceinom te lijekom timokinonom pri čemu je zbog slabe topljivosti liganda korišten sustav otapala acetonitril/diklormetan. Konstante stabilnosti određene su na temelju ...

Pages