Pages

Konoplja i proizvodi od konoplje
Konoplja i proizvodi od konoplje
Toni Bujas
Konoplja je jedna od najkontroverznijih biljaka današnjice i njezina medicinska primjena je podijelila današnju znanstvenu zajednicu. Proizvodi od konoplje koriste se u prehrani ljudi, ţivotinja i u kozmetici, te imaju izrazitu nutritivnu vrijednost koja obiluje zdravim masnoćama, proteinima i brojnim mineralima. Konoplja se pokazala dobrom u lijeĉenju mnogih bolesti kao i u preventivi mnoštva oboljenja. U proizvode za ljudsku prehranu spadaju brašno od...
Konvencionalna i mikrovalovima potpomognuta sinteza nitrobenzenskog derivata kaliks[4]arena
Konvencionalna i mikrovalovima potpomognuta sinteza nitrobenzenskog derivata kaliks[4]arena
Mila Raspudić
Ovaj završni rad uspoređuje konvencionalnu i mikrovalovima potpomognutu sintezu nitrobenzenskog derivata kaliks[4]arena. Kaliks[4]areni su kompleksne molekule s čašu-oblikom strukturom koja ima potencijal za različite kemijske aplikacije. Nitrobenzenski derivati su važni u mnogim kemijskim procesima. Istraživanje analizira utjecaj različitih uvjeta reakcije na prinos, selektivnost i brzinu sinteze u oba pristupa. Rezultati će doprinijeti boljem...
Koordinacijski polimeri i metalnoorganske mreže - priprava i svojstva
Koordinacijski polimeri i metalnoorganske mreže - priprava i svojstva
Šime Buterin
Koordinacijski polimeri i metalnoorganske mreţe su noviji materijali koji su se počeli razvijati krajem dvadesetog stoljeća. Temelje se na povezivanju iona metala s organskim ligandima. Razvoj istraţivanja koordinacijskih polimera je pojačan zbog razvoja dvaju srodnih područja: kristalnog inţenjerstva i supramolekulske kemije. Cilj ovog rada je objasniti što su metalnoorganske mreţe i koordinacijski polimeri, te objasniti njihove strukture, razlike izmeĎu...
Koordinacijski polimeri mangana(II) s odabranim halogenim derivatima nikotinske kiseline
Koordinacijski polimeri mangana(II) s odabranim halogenim derivatima nikotinske kiseline
Anamaria Pensa
Pripravljeni su koordinacijski polimeri mangana(II) i odabranih halogenih derivata nikotinske kiseline (2-bromnikotinska, 5-bromnikotinska i 6-klornikotinska kiselina) te 4,4'-bipiridina i 1,2-bis(4- piridil)etana. Manganov(II) klorid tetrahidrat korišten je kao metalna sol u sintezama, a voda, etanol i N,N'- dimetilformamid (DMF) korišteni su kao otapala u sintezama. Dobiveni produkti karakterizirani su IR spektroskopijom i termogravimetrijski (TGA), a maseni udio...
Koordinacijski polimeri željeza(II) s odabranim derivatima nikotinske kiseline
Koordinacijski polimeri željeza(II) s odabranim derivatima nikotinske kiseline
Vedrana Krstulović-Relija
Pripravljeni su koordinacijski polimeri željeza(II) i odabranih derivata nikotinske kiseline (2- bromnikotinska, 5-bromnikotinska i 6-klornikotinska kiselina) te 4,4'-bipiridina i 1,2-bispiridiletana. Željezov(II) klorid tetrahidrat korišten je kao metalna sol u sintezama, a voda, etanol i N,N'- dimetilformamid (DMF) korišteni su kao otapala u sintezama. Dobiveni produkti karakterizirani su IR spektroskopijom, termogravimetrijski (TGA) te diferencijalnom ...
Koordinacijski spojevi kobalta (II): sinteza, spektroskopska i elektrokemijska istraživanja
Koordinacijski spojevi kobalta (II): sinteza, spektroskopska i elektrokemijska istraživanja
Jozo Pranjić
Pripravljeni su koordinacijski polimeri kobaltovog(II) iona s miješanim ligandima: derivatima nikotinske kiseline (2-bromnikotinska kiselina ili 2-klornikotinska kiselina) te 1,2-bis(4-piridil)etanom ili 1,2-bis(4- piridil)etenom. Kao metalna sol korišten je kobaltov(II) nitrat heksahidrat, a kao otapala korišteni su DMF i voda. Spojevi su karakterizirani IR spektroskopijom, UV-Vis-NIR spektroskopijom termogravimetrijskom analizom (TGA), diferencijalnom skenirajućom...
Koordinacijski spojevi prijelaznih metala: Sinteza, spektroskopska i elektrokemijska istraživanja koordinacijski kompleksi kobalta(II)
Koordinacijski spojevi prijelaznih metala: Sinteza, spektroskopska i elektrokemijska istraživanja koordinacijski kompleksi kobalta(II)
Katarina Tominac
Koordinacijski kompleksi su skupina spojeva, koja privlači sve veći interes zbog svojih strukturnih karakteristika, iz kojih proizlazi široka upotreba u svim sferama života i industrije: farmacija, senzorska tehnologija, ioniski-izmjenjivači, katalizatori. Kobalt zbog svojih iznimnih osobina je često korišten u sintezi koordinacijskih kompleksa kao središnji atom/ion, odnosno kao koordinacijski centar. U tipičnom Co-kompleksu, metalni je ion vezan za...
Koordinacijski spojevi prijelaznih metala: Sinteza, spektroskopska i elektrokemijska istraživanja koordinacijski kompleksi nikla (II)
Koordinacijski spojevi prijelaznih metala: Sinteza, spektroskopska i elektrokemijska istraživanja koordinacijski kompleksi nikla (II)
Nikolina Klišanin
Kao polazna točka sinteze i primjene koordinacijskih kompleksa u znanosti i tehnologiji vrlo često je nikal, kao centar koordinacijskog spoja. Nanosintetizirani, strukturno različiti kompleksi, oksidi i hidroksid nikla danas su u širokoj upotrebi zbog svojih strukturnih karakteristika. Nikal je zbog svojih iznimnih osobina često korišten u sintezi koordinacijskih spojeva kao središnji atom/ion, odnosno kao koordinacijski centar. Cilj ovog rada je istražiti literaturu,...
Korištenje kanabisa (Cannabis Sativa L.) i njegov potencijal u budućnosti
Korištenje kanabisa (Cannabis Sativa L.) i njegov potencijal u budućnosti
Ivan Jovanović
Konoplja (Cannabis sativa L., Cannabinacae) je jednogodišnja dvodomna zeljasta kritosjemenjača, kojoj su stabljika i listovi prekriveni kratkim dlačicama. Od botaničkih podjela najzastupljenija je ona koja konoplju dijeli na tri vrste, i to: industrijska (lat. Cannabis sativa L. subsp. Sativa), indijska konoplja (lat. Cannabis sativa L. subsp. indica) I divlja konoplja (lat. Cannabis ruderalis). U biološkoj strukturi konoplje postoji više od 400 raznih strukturalno prepoznatljivih...
Korozija željeza u anaerobnim uvjetima
Korozija željeza u anaerobnim uvjetima
Ana Odžak
Cilj ovog rada je razmatranje korozije željeza kao konstrukcijskog materijala i elektrokemijskih metoda kojima se može odrediti brzina korozije. Činjenica da željezo može lako zahrđati jedan je od velikih problema primjene ovog tehnički važnog metala i izaziva velike troškove u gospodarstvu. Da bi se spriječila korozija metala koriste se katodne i anodne elektrokemijske zaštite te zaštita inhibitorima i prevlakama. Korozija naftovoda se ...
Korozijska zaštita kositra modifikacijom površine masnim kiselinama
Korozijska zaštita kositra modifikacijom površine masnim kiselinama
Anđela Lukin
U radu su prikazani rezultati ispitivanja utjecaja 1 mmol/dm 3 otopina palmitinske i stearinske kiseline (aditiva) na korozijsko ponašanje elektrode od kositra. Više masne kiseline, kao potencijalni inhibitori korozije, nanesene su pomoću metode urona te dip - coating metodom. Ispitivanja su provedena u 0,5 mol/dm 3 otopina NaCl. Elektrokemijska ispitivanja izvršena su mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga, cikličke voltametrije, linearne kvazi - ...
Korozijsko ponašanje Cu i CuAl legure u 0,5mol dm-3 NaCl otopini bez i u prisutnosti Na2SO4
Korozijsko ponašanje Cu i CuAl legure u 0,5mol dm-3 NaCl otopini bez i u prisutnosti Na2SO4
Kristina Popec
Cilj ovog rada bio je ispitati korozijsko ponašanje 99,9% Cu i legure CuAl u 0,5 mol dm -3 NaCl otopini bez i u prisustvu 0,1 i 0,3 mol dm -3 Na 2 SO 4 , pri T = 20 o C i pH ≈ 7,0. Pri tome su korištene elektrokemijske metode mjerenja kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metoda linearne i potenciodinamičke polarizacije. Nakon polarizacijskih mjerenja površina elektroda ispitana je optičkim mikroskopom. Rezultati ispitivanja su pokazali da ...

Pages