Pages

Primjena turbidimetrije za određivanje početka nukleacije u procesu šaržne kristalizacije
Primjena turbidimetrije za određivanje početka nukleacije u procesu šaržne kristalizacije
Zrinka Vlahović
U radu je ispitana mogućnost primjene turbidimetrijske metode za određivanje početka nukleacije u procesu šaržne kristalizacije boraksa koja se provodi postupkom kontroliranog hlađenja. Nukleacija uzrokuje promjenu fizikalnih karakteristika sustava, između ostalog i zamućenje matične otopine. Upravo pojava zamućenja upućuje na mogućnost primjene turbidimetrijske metode za određivanje početka nukleacije tj. maksimalnog stupnja ...
Primjena ultrafiltracije u pripremi vode za ljudsku potrošnju dubrovačkog područja
Primjena ultrafiltracije u pripremi vode za ljudsku potrošnju dubrovačkog područja
Iva Radonić
U ovome radu proveden je detaljan prikaz i analiza uređaja za obradu pitke vode na izvorištu rijeke Omble (UPPV Komolac). Primijenjeni postupak uključuje ultrafiltracijsku separacijsku tehniku koja omogućuje stabilnu i sigurnu vodoopskrbu grada Dubrovnika, neovisno o značajnim promjenama u kvaliteti „sirove vode“. U radu su analizirane sve faze postupka obrade „sirove vode“: predobrada, ultrafiltracija, povratno ispiranje, dezinfekcija i distribucija...
Primjena ultrazvuka pri dobivanju magnezijeva hidroksida iz morske vode
Primjena ultrazvuka pri dobivanju magnezijeva hidroksida iz morske vode
Matea Herceg
Tehnološki postupak dobivanja magnezijeva hidroksida iz morske vode, koji je razvijen prije 50 godina, zauzima znaĉajno mjesto meĊu kemijskim postupcima dobivanja. Magnezijev hidroksid nalazi široku primjenu u razliĉitim granama kemijske industrije, a u novije vrijeme i u podruĉju nanotehnologije. U ovom radu, uz primjenu ultrazvuka visokog intenziteta, cilj je bio dobiti talog magnezijeva hidroksida veliĉine ĉestica nanometra. Dobiveni talog magnezijeva ...
Primjena ultrazvuka visokog intenziteta pri dobivanju magnezijeva hidroksida iz morske vode
Primjena ultrazvuka visokog intenziteta pri dobivanju magnezijeva hidroksida iz morske vode
Šunjić Ana-Maria
Talog magnezijeva hidroksida koji se dobiva iz morske vode uz dodatak 80% od stehiometrijski potrebne količine dolomitnog vapna kao taložnog sredstva je velike čistoće, te se kao takav može koristiti u različiti svrhe. Primjenjuje se u raznim tehnologijama kao i u nanotehnologiji. Svrha rada je dobiti magnezijev hidroksid veličine čestica nanometara uz primjenu ultrazvuka visokog intenziteta. Istaloženi magnezijev hidroksid karakteriziran je s TG/DTG...
Priprava cementa na laboratorijskom kugličnom mlinu s dodatkom aditiva za meljavu
Priprava cementa na laboratorijskom kugličnom mlinu s dodatkom aditiva za meljavu
Matej Ercegović
U radu je istraživan utjecaj aditiva za poboljšanje meljivosti klinkera trgovačkom naziva HEA 213 Grace ili HEA2® proizvođača GCP Applied Technologies Inc., cement je pripravljan korištenjem poluindustrijskog kugličnog mlina kapaciteta 6 kg, u laboratoriju CEMEX Hrvatska d.d. Tijela za mljevenje u kugličnom mlinu su čelične kugle težine 69,48 kg. Proces mljevenja proveden je pri brzini rotacije mlina od 50 min -1 u trajanju od 40-55 minuta. U fazi priprave smjese...
Priprava i analiza toplinskih svojstava kompozita polilaktidna kiselina/magnezijev hidroksid
Priprava i analiza toplinskih svojstava kompozita polilaktidna kiselina/magnezijev hidroksid
Anamarija Stoilova
Modifikacija svojstava biorazgradljive polilaktidne kiseline (PLA) provedena je dodatkom magnezijevog hidroksida (Mg(OH)2). Prije priprave kompozita samljevene granule PLA su se morale očistiti jer ih je dostavljač dostavio s vidim onečišćenjima. Primjenom diferencijalne pretražne kalorimetrije (DSC) utvrđeno je da se radi o nečistoćama polietilena visoke gustoće (PE-HD). Primjenjeni postupci čišćenja samljevenih granula PLA nisu bili ...
Priprava ionsko selektivnog senzora na bazi grafita za određivanje 3-heksifenidil hidroklorida
Priprava ionsko selektivnog senzora na bazi grafita za određivanje 3-heksifenidil hidroklorida
Matea Baturina
Pripravljena je ion selektivna elektroda na bazi grafita uz dodatak ionsko asocijacijskog kompleksa (IAC) u određenim omjerima te je primijenjena na potenciometrijsko određivanje 3-heksifenidil hidroklorida (THPHCl) u koncentracijskom području od 3,16 ∙ 10 -6 do 3,16 ∙ 10 -3 M pri pH = 4,5. Pripravljeno je i testirano 11 membrana s različitim udjelima IAC i grafita. Najbolje odzivne karakteristike pokazale su membrane s udjelom od 20 odnosno 25 % ...
Priprava kompozita od polilaktidne kiseline i modificiranih mljevenih koštica masline
Priprava kompozita od polilaktidne kiseline i modificiranih mljevenih koštica masline
Ivona Beljo
U ovom radu provedena je esterifikacija površine mljevenih koštica masline (MKM) sa stearinskom kiselinom (SA). Dokazivanje provedene reakcije esterifikacije površine punila izvršeno je pomoću infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom (FT-IR). Uočene promjene FT-IR spektra modificiranih koštica masline (mMKM) u odnosu na MKM jasno ukazuju na uspješno proveden postupak esterifikacije nakon čega se modificirano punilo ...
Priprava membrane LaF3 postupkom taloženja La3+ i F- uz dodatak Eu(NO3)3 za FISE
Priprava membrane LaF3 postupkom taloženja La3+ i F- uz dodatak Eu(NO3)3 za FISE
Iva Grbelja
Cilj rada je dobivanje slabo topljivog taloga LaF 3 taloženjem NaF s La(NO 3 ) 3 uz dodatak europija. Talog je dobiven taloženjem uz miješanje, bez miješanja te uz povremeno miješanje. Membrane su pripravljene miješanjem dobivenog taloga s europijem. Pripravljen membrane su se umetale u laboratorijski izrađeno tijelo za elektrodu. Odzivne karakteristike elektrode ispitivane su metodom slijednog razrjeđenja počevši od koncentracije ...
Priprava membrane LaF3 postupkom taloženja La3+ i F- uz dodatak Eu(NO3)3 za FISE
Priprava membrane LaF3 postupkom taloženja La3+ i F- uz dodatak Eu(NO3)3 za FISE
Eva Bek
U ovom radu dobiven je slabo topljiv talog LaF 3 sutaloženjem NaF i La(NO 3 ) 3 s europijem. Bijeli puderasti talog sušen je u sušioniku na 60˚C. Pripravljane su membrane različitih debljina, zbog veće čvrstoće u membrane dodavan je teflon. Odzivne karakteristike elektrode ispitivane su metodom slijednog razrijeđenja počevši od koncentracije fluorida 10 -1 do 10 -7 molL -1 . Kako bi se dobile bolje odzivne karakteristike na površinu membrana...
Priprava portland cementnog klinkera na poluindustrijskoj rotacijskoj peći
Priprava portland cementnog klinkera na poluindustrijskoj rotacijskoj peći
Matea Čulina
Portland cement je mineralno hidraulično vezivo koje ima široku primjenu u graditeljstvu. Proces dobivanja portland cementa je složen i sastoji se od više faza koji obuhvaćaju pripremu sirovine, proizvodnju cementnog klinkera i proizvodnju cementa. U radu je provedeno istraživanje priprave cementnog klinkera na poluindustrijskom postrojenju u tvornici Sv. Kajo, CEMEX Hrvatska d.d. Za proizvodnju klinkera pripravljena je sirovina procesima mljevenja tupine na...
Priprava tehnoloških voda različitim taložnim sredstvima
Priprava tehnoloških voda različitim taložnim sredstvima
Andrej Konjevoda
U ovom završnom radu provedena je priprema tehnološke vode različitim taložnim postupcima u laboratorijskom mjerilu. Tijekom eksperimenta korišteni su: vapno na hladno, vapno na toplo, vapno- soda postupak i vapno-lužina postupak. Učinkovitost dekarbonizacije vapnom na hladno iznosila je 74 %. Svi postupci kemijskog mekšanja vode bili su uspješni. Najmanju učinkovitost mekšanja imao je taložni postupak vapnom na toplo, a učinkovitost mekšanja iznosila je 67 %....

Pages