Pages

Kinetičke značajke α-terpinolena kao inhibitora acetilkolinesteraze
Kinetičke značajke α-terpinolena kao inhibitora acetilkolinesteraze
Dina Vlajčević
Enzimi su biokatalizatori. Oni kataliziraju reakcije tako što stabiliziraju prijelazno stanje. Visoko su specifični po reakcijama koje kataliziraju kao i po supstratima, najčešće kataliziraju samo jednu reakciju ili nekoliko srodnih reakcija. Najvažniji dio enzima je aktivno mjesto u kojem se odvija specifična reakcija. Acetilkolinesteraza (AChE) je enzim iz skupine hidrolaza. Katalizira reakciju hidrolize neuroprijenosnika acetilkolina na acetat i kolin. Kao izvor enzima korištena...
Kinetičke značajke α-terpinolena kao inhibitora butirilkolinesteraze
Kinetičke značajke α-terpinolena kao inhibitora butirilkolinesteraze
Kristina Strunje
Enzimi su katalizatori u biološkim sustavima. Ubrzavaju reakcije snižavanjem energije aktivacije. Gotovo svi poznati enzimi su proteini. Najvažniji dio enzima je aktivno mjesto u kojem se odvija specifiĉna reakcija. Butirilkolinesteraza (BuChE) pripada skupini kolinesteraza odnosno estereaza. Esteraze spadaju u grupu hidrolaza. BuChE inaktivira neurotransmiter acetilkolin (ACh) i kao takva je postala terapeutski cilj u poodmaklim fazama Alzheimerove bolesti. Kao izvor enzima korištena...
Kinetičko spektrofotometrijsko određivanje N-acetil-L-cistein-etil estera: razvoj i vrednovanje metode
Kinetičko spektrofotometrijsko određivanje N-acetil-L-cistein-etil estera: razvoj i vrednovanje metode
Ana Bitanga
Cilj istraživanja koje je prikazano u ovom radu je razvoj i vrednovanje kinetičke metode analize N-acetil-L-cistein-etil estera (NACET) uz spektrofotometrijski detektor. Opisana kinetička metoda temelji se na redoks reakciji u kojoj NACET reducira [Cu(BCA)₂]²⁺ kompleks zelene boje u [Cu(BCA)₂]⁺ ljubičasto obojan kompleks čiji se apsorpcijski maksimum bilježi na 562 nm. Optimizirani su parametri kemijske reakcije te je temeljem toga konstruirana krivulja umjeravanja čijom je...
Klasična i mikrovalovima potpomognuta sinteza 4-nitrfenil-izotiocijanata
Klasična i mikrovalovima potpomognuta sinteza 4-nitrfenil-izotiocijanata
Antonija Bodač
Izotiocijanati (ITC) se klasificiraju kao posebna skupina hlapljivih sumporovih spojeva koji prirodno nastaju enzimskom hidrolizom glukozinolata djelovanjem enzima mirozinaze pri neutralnoj pH vrijednosti kada dolazi do Lossenove pregradnje nestabilnog meĊuprodukta. Istraživanja su pokazala da ova grupa spojeva posjeduje izražena antikancerogena, antibakterijska i antimikrobna svojstva. Zbog svoje biološke aktivnosti, izotiocijanati su postali interes ...
Konduktometrijsko istraživanje ionske asocijacije
Konduktometrijsko istraživanje ionske asocijacije
Bruno Ćavar
Ovaj završni rad predstavlja pregledni rad na temu istraživanja ionske asocijacije u elektrolitnim otopinama konduktometrijskom metodom. Kad su elektrostatske privlačne sile među ionima velike, eksperimentalne vrijednosti vodljivosti elektrolita manje su od vodljivosti dobivenih pomoću jednadžbi koje su izvedene za potpuno disocirane elektrolite. Odstupanja su posljedica asocijacije kationa i aniona. U radu su opisani osnovni pojmovi vezani za ...
Konoplja i proizvodi od konoplje
Konoplja i proizvodi od konoplje
Toni Bujas
Konoplja je jedna od najkontroverznijih biljaka današnjice i njezina medicinska primjena je podijelila današnju znanstvenu zajednicu. Proizvodi od konoplje koriste se u prehrani ljudi, ţivotinja i u kozmetici, te imaju izrazitu nutritivnu vrijednost koja obiluje zdravim masnoćama, proteinima i brojnim mineralima. Konoplja se pokazala dobrom u lijeĉenju mnogih bolesti kao i u preventivi mnoštva oboljenja. U proizvode za ljudsku prehranu spadaju brašno od...
Konvencionalna i mikrovalovima potpomognuta sinteza nitrobenzenskog derivata kaliks[4]arena
Konvencionalna i mikrovalovima potpomognuta sinteza nitrobenzenskog derivata kaliks[4]arena
Mila Raspudić
Ovaj završni rad uspoređuje konvencionalnu i mikrovalovima potpomognutu sintezu nitrobenzenskog derivata kaliks[4]arena. Kaliks[4]areni su kompleksne molekule s čašu-oblikom strukturom koja ima potencijal za različite kemijske aplikacije. Nitrobenzenski derivati su važni u mnogim kemijskim procesima. Istraživanje analizira utjecaj različitih uvjeta reakcije na prinos, selektivnost i brzinu sinteze u oba pristupa. Rezultati će doprinijeti boljem...
Koordinacijski polimeri i metalnoorganske mreže - priprava i svojstva
Koordinacijski polimeri i metalnoorganske mreže - priprava i svojstva
Šime Buterin
Koordinacijski polimeri i metalnoorganske mreţe su noviji materijali koji su se počeli razvijati krajem dvadesetog stoljeća. Temelje se na povezivanju iona metala s organskim ligandima. Razvoj istraţivanja koordinacijskih polimera je pojačan zbog razvoja dvaju srodnih područja: kristalnog inţenjerstva i supramolekulske kemije. Cilj ovog rada je objasniti što su metalnoorganske mreţe i koordinacijski polimeri, te objasniti njihove strukture, razlike izmeĎu...
Koordinacijski polimeri mangana(II) s odabranim halogenim derivatima nikotinske kiseline
Koordinacijski polimeri mangana(II) s odabranim halogenim derivatima nikotinske kiseline
Anamaria Pensa
Pripravljeni su koordinacijski polimeri mangana(II) i odabranih halogenih derivata nikotinske kiseline (2-bromnikotinska, 5-bromnikotinska i 6-klornikotinska kiselina) te 4,4'-bipiridina i 1,2-bis(4- piridil)etana. Manganov(II) klorid tetrahidrat korišten je kao metalna sol u sintezama, a voda, etanol i N,N'- dimetilformamid (DMF) korišteni su kao otapala u sintezama. Dobiveni produkti karakterizirani su IR spektroskopijom i termogravimetrijski (TGA), a maseni udio...
Koordinacijski polimeri željeza(II) s odabranim derivatima nikotinske kiseline
Koordinacijski polimeri željeza(II) s odabranim derivatima nikotinske kiseline
Vedrana Krstulović-Relija
Pripravljeni su koordinacijski polimeri željeza(II) i odabranih derivata nikotinske kiseline (2- bromnikotinska, 5-bromnikotinska i 6-klornikotinska kiselina) te 4,4'-bipiridina i 1,2-bispiridiletana. Željezov(II) klorid tetrahidrat korišten je kao metalna sol u sintezama, a voda, etanol i N,N'- dimetilformamid (DMF) korišteni su kao otapala u sintezama. Dobiveni produkti karakterizirani su IR spektroskopijom, termogravimetrijski (TGA) te diferencijalnom ...
Koordinacijski spojevi kobalta (II): sinteza, spektroskopska i elektrokemijska istraživanja
Koordinacijski spojevi kobalta (II): sinteza, spektroskopska i elektrokemijska istraživanja
Jozo Pranjić
Pripravljeni su koordinacijski polimeri kobaltovog(II) iona s miješanim ligandima: derivatima nikotinske kiseline (2-bromnikotinska kiselina ili 2-klornikotinska kiselina) te 1,2-bis(4-piridil)etanom ili 1,2-bis(4- piridil)etenom. Kao metalna sol korišten je kobaltov(II) nitrat heksahidrat, a kao otapala korišteni su DMF i voda. Spojevi su karakterizirani IR spektroskopijom, UV-Vis-NIR spektroskopijom termogravimetrijskom analizom (TGA), diferencijalnom skenirajućom...

Pages