Pages

Analiza sustava odvojenog prikupljanja  komunalnog otpada na području Imotske krajine
Analiza sustava odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na području Imotske krajine
Ivana Petričević
Gospodarenje otpadom je prepoznato kao kritični segment u ostvarivanju kružnog modela razvoja gospodarstva. U ovom radu je provedena analiza sustava gospodarenja otpadom na području Imotske krajine. Analizirani su podaci odvojenog prikupljanja miješanog komunalnog otpada, papira i kartona, glomaznog otpada i stakla, u razdoblju 2016. – 2018., a koje provodi „Čistoća Imotske krajine” d.o.o. Rezultati pokazuju da se specifične količine otpada na razini Imotske...
Analiza svojstava sapuna proizvedenog iz biljnih ulja i industrijskog toaletnog sapuna
Analiza svojstava sapuna proizvedenog iz biljnih ulja i industrijskog toaletnog sapuna
Marijeta Plenča
Sapuni su po kemijskom sastavu natrijeve ili kalijeve soli viših masnih kiselina. Dobivaju se procesima bazične hidrolize masti i ulja tj. procesima saponifikacije. Proces saponifikacije je ostao nepromijenjen godinama, no razvitkom svijesti o utjecaju štetnih tvari na zdravlje i ekologiju započela je težnja za što prirodnijim kozmetičkim i higijenskim preparatima. Cilj ovog završnog rada bio je analizirati svojstva sapuna proizvedenih iz biljnih ulja...
Analiza tokova vode u proizvodnji celuloze i papira
Analiza tokova vode u proizvodnji celuloze i papira
Davor Mamuzić
U radu je izvedena analiza tokova vode u različitim postrojenjima za proizvodnju celuloze, papira i kartona. Utvrđeno je da ova postrojenja imaju iznimno veliku potrošnju vode, čak i do 40 000 m 3 na dan uz iznimno visoka opterećenja suspendiranim tvarima (do 5 000 mg/dm 3 ), KPK vrijednosti (do 2 000 mg/dm 3 ) i BPK 5 vrijednosti (do 700 mg/dm 3 ). Obrada ovakvih voda je nužna prije ispusta u sustav javne odvodnje, a posebice prilikom ispusta u površinske ...
Analiza utjecaja brzine vrtnje miješala, dodatka zeolita i elektrolita na učinkovitost obrade procjedne vode iz kompostiranja biootpada primjenom integriranog procesa elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu
Analiza utjecaja brzine vrtnje miješala, dodatka zeolita i elektrolita na učinkovitost obrade procjedne vode iz kompostiranja biootpada primjenom integriranog procesa elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu
Anđela Bobanović
Procesom kompostiranja nastaje kompost kao korisni proizvod te procjedna otpadna voda opterećena organskim onečišćenjima i teškim metalima. Upravo zbog toga postoji potreba za njenom obradom. Uzorak simulirane procjedne vode iz kompostiranja biootpada obrađen je integriranim procesom elektrokoagulacije s i bez dodatka zeolita i elektrolita. Ispitivan je utjecaj različite brzine vrtnje miješala (70, 200 i 400 rpm) na učinkovitost procesa preko parametara: pH vrijednost, ...
Analiza utjecaja promjene pH vrijednosti i dodatka zeolita na učinkovitost obrade komunalne otpadne vode primjenom integriranog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita
Analiza utjecaja promjene pH vrijednosti i dodatka zeolita na učinkovitost obrade komunalne otpadne vode primjenom integriranog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita
Tali Brozinčević
Komunalne otpadne vode je potrebno pročistiti prije ispuštanja u prirodni recipijent kako bi se spriječilo onečišćenje. U ovom radu ispitan je integrirani proces elektrokoagulacije i prirodnog zeolita za obradu komunalne otpadne vode. Eksperiment je proveden u elektrokoemijskoj čeliji sa elektrodama od aluminija uz dodatak zeolita te vremenom kontakta od 60 minuta. Analiziran je utjecaj dodatka zeolita i podešavanja početne pH vrijednosti (pH=4, pH=9 i bez podešavanja ...
Analiza utjecaja udaljenosti elektroda i dodatka elektrolita na učinkovitost obrade procjedne vode iz procesa kompostiranja primjenom integrirane elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu
Analiza utjecaja udaljenosti elektroda i dodatka elektrolita na učinkovitost obrade procjedne vode iz procesa kompostiranja primjenom integrirane elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu
Marija Stojanović
U procesu kompostiranja osim komposta nastaju i znatne količine procjedne otpadne vode opterećene organskim i anorganskim štetnim tvarima te mikroorganizmima. Upravo iz ovih razloga postoji potreba za pročišćavanjem otpadnih procjednih voda iz procesa kompostiranja prije njihovog ispuštanja u prirodni recipijent. U ovom radu provedena su ispitivanja učinka procesa elektrokoagulacije pri različitim udaljenostima elektroda, s i bez ...
Analiza utjecaja veličine i oblika čestica na brzinu neometanog taloženja
Analiza utjecaja veličine i oblika čestica na brzinu neometanog taloženja
Katarina Nižić
U ovom radu određivana je brzina neometanog taloženja sferičnih čestica različitih veličina, ali i onih nepravilnog oblika, tzv. nesferičnih čestica. Brzine taloženja određivane su eksperimentalno u koloni za određivanje brzine taloženja vlastite izvedbe, kao i korištenjem teorijskih izraza, odnosno primjenom C D – Re dijagrama. Dobiveni rezultati ukazuju da povećanje veličine sferičnih i nesferičnih čestica, kao i ...
Analiza uzastopnog vezanja i regeneracije cinka na zeolitu postupkom u koloni
Analiza uzastopnog vezanja i regeneracije cinka na zeolitu postupkom u koloni
Marina Miletić
U ovom radu ispitana je regeneracija i višestruko korištenje prirodnog zeolita za vezanje cinka uzastopnim ponavljanjem više radnih ciklusa i ciklusa regeneracije postupkom u koloni. Kao uzorak korišten je Na-oblik prirodnog zeolita porijeklom iz nalazišta Vranjska Banja (Srbija). Rezultati su prikazani krivuljama proboja i krivuljama regeneracije. Integracijom područja iznad krivulja proboja i ispod krivulja regeneracije izračunate su količine vezanog i eluiranog cinka. Rezultati su...
Analiza učinkovitosti i hibridnog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita u obradi kompostne procjedne vode
Analiza učinkovitosti i hibridnog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita u obradi kompostne procjedne vode
Karla Galov
U ovom radu ispitivana je učinkovitost hibridnog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita (EKZ) za obradu kompostne procjedne vode. Eksperimenti su provedeni u elektrokemijskoj ćeliji uz korištenje elektroda od različitih materijala, pri različitim početnim pH vrijednostima te dodatkom elektrolita NaCl i prirodnog zeolita. Tijekom EKZ procesa praćena je promjena pH vrijednosti, električne vodljivosti i temperature, a nakon EKZ procesa proveden je test taloživosti te su u...
Analiza učinkovitosti obrade komunalne otpadne vode primjenom integrirane elektrokoagulacije i prirodnog zeolita
Analiza učinkovitosti obrade komunalne otpadne vode primjenom integrirane elektrokoagulacije i prirodnog zeolita
Anica Pavlinović
Kako bi se očuvala kakvoća vodnog ekosustava, komunalne otpadne vode moraju zadovoljiti postavljene standarde o kakvoći otpadnih voda prije ispuštanja u prirodni prijemnik. S obzirom da komunalne otpadne vode uobičajeno uz sanitarne sadrže još i industrijske otpadne vode, u ovom radu primjenjen je proces elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu (EKZ) kako bi se ispitala učinkovitost njene obrade. Eksperimenti su provedeni u...
Analiza učinkovitosti oksigenacije supstrata pomoću hibridnog sustava difuzora mikro i finih mjehurića
Analiza učinkovitosti oksigenacije supstrata pomoću hibridnog sustava difuzora mikro i finih mjehurića
Leonora Hibić-Burtina
U ovom radu provedena je oksigenacija supstrata (vodovodna voda, komunalna otpadna voda s aktivnim muljem) primjenom jednog i dva difuzora. Napravljen je sedimentacijski test taloženja aktivnog mulja te mikrobiološka analiza. Da bi se biološka aerobna obrada otpadne vode mogla provesti, potrebno je u reaktoru postići uvjete zasićenosti kisikom. Kritična razina zasićenosti je 2 mg O 2 /L, optimalna 4 mg O 2 /L, a maksimalna predstavlja količinu kisika ovisno o supstratu. ...
Analiza vodnog otiska studenata Kemijskog –  tehnološkog fakulteta u Splitu
Analiza vodnog otiska studenata Kemijskog – tehnološkog fakulteta u Splitu
Ana Terzić
Vodni otisak, kao pokazatelj održivosti, mjeri količinu vode koja se izravno i neizravno uporabila u proizvodnji svakog proizvoda i usluge. Može se izračunati na razini jednog procesa, pojedinačnog proizvoda ili usluge, pojedinca, tvrtke ili društvene zajednice nekog geografskog područja (npr. regije ili države). U ovom radu analiziran je vodni otisak studenata Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (KTF). Pripremljen je upitnik za ...

Pages