Pages

Analiza primarne ambalaže za alkoholna i bezalkoholna pića
Analiza primarne ambalaže za alkoholna i bezalkoholna pića
Leonora Hibić-Burtina
U ovom radu analizirana je primarna ambalaža za alkoholna i bezalkoholna pića koja se najčešće pojavljuje u maloprodajnim trgovinama, mogućnost odvojenog odlaganja različitih ambalažnih materijala te su izvedeni zaključci o realizaciji ekološke funkcije ove vrste ambalaže. Svim uzorcima ambalaže analizirane su dimenzije ambalažnog materijala. Vizualnim pregledom ambalaže utvrđeno je li je ambalaža označena međunarodno priznatim oznakama za identifikaciju materijala,...
Analiza procesa kompostiranja biootpada
Analiza procesa kompostiranja biootpada
Ana-Maria Šunjić
Kompostiranje je tehnološki proces gospodarenja otpadom kojim se pomoću mikroorganizama u aerobnim uvjetima obrađuje i stabilizira biološki razgradivi otpad te prevodi u kompost. Stoga je prepoznat kao ekološki prihvatljiv način zbrinjavanja biootpada. U ovom radu praćen je proces kompostiranja biootpada u rotacijskom komposteru valjkastog oblika (zatvoreni sustav) i otvorenoj posudi (otvoreni sustav). Biootpad je prikupljen u studentskoj ...
Analiza procesa kompostiranja biootpada u C-EcoForHome komposteru
Analiza procesa kompostiranja biootpada u C-EcoForHome komposteru
Ena Miloloža
Kompostiranje je prirodan način zbrinjavanja biootpada. U ovom radu praćen je proces kompostiranja u C- EcoForHome komposteru ručne izrade uz dodatak inokulatora s anaerobnim mikroorganizmima. Biootpad je prikupljen u DV Iskrica, OŠ Skalice i Udruzi Škmer. Tijekom procesa kompostiranja praćeni su: temperatura, visina stupca kompostne hrpe, sadržaj suhe i hlapljive tvari, sadržaj vlage, ugljika, dušika, C/N omjer, pH i električna provodnost. Rezultati su pokazali da...
Analiza procesa kompostiranja biootpada u C-EcoForHome komposteru pri anaerobnim uvjetima
Analiza procesa kompostiranja biootpada u C-EcoForHome komposteru pri anaerobnim uvjetima
Petra Ključarić
Upravljanje otpadom predstavlja glavni izazov u ustanovama gdje se generira velika količina otpada čije nepravilno zbrinjavanje može dovesti do ekoloških problema. Kompostiranje je način zbrinjavanja biološkog otpada uz prisustvo mikroorganizama. Može se provoditi aerobno (uz prisustvo kisika) i anaerobno (bez prisustva kisika). Metode kompostiranja su ekološki prihvatljive jer dovode do oporavka resursa. U ovome radu je praćen proces kompostiranja ...
Analiza ravnoteže sorpcije bakrovih iona na zeolitu različitih izvora teškog metala
Analiza ravnoteže sorpcije bakrovih iona na zeolitu različitih izvora teškog metala
Neda Begović
Ispitana je sorpcija bakrovih iona na sintetskom zeolitu NaX u ovisnosti o različitim početnim koncentracijama otopina bakrovog(II) nitrata i bakrovog(II) klorida. Eksperiment je proveden u šaržnim reaktorima pri stalnoj temperaturi od 306 K, brzini miješanja od 200 okr min-1, u trajanju od 3 h. Uočeno je da kod sorpcije bakrovih iona iz otopine bakrovog(II) nitrata kapacitet sorpcije naglo raste s porastom početne koncentracije bakrovih iona do koncentracije od 22,909 mmol dm-3 te se...
Analiza sustava odvojenog prikupljanja  komunalnog otpada na području Imotske krajine
Analiza sustava odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na području Imotske krajine
Ivana Petričević
Gospodarenje otpadom je prepoznato kao kritični segment u ostvarivanju kružnog modela razvoja gospodarstva. U ovom radu je provedena analiza sustava gospodarenja otpadom na području Imotske krajine. Analizirani su podaci odvojenog prikupljanja miješanog komunalnog otpada, papira i kartona, glomaznog otpada i stakla, u razdoblju 2016. – 2018., a koje provodi „Čistoća Imotske krajine” d.o.o. Rezultati pokazuju da se specifične količine otpada na razini Imotske...
Analiza svojstava sapuna proizvedenog iz biljnih ulja i industrijskog toaletnog sapuna
Analiza svojstava sapuna proizvedenog iz biljnih ulja i industrijskog toaletnog sapuna
Marijeta Plenča
Sapuni su po kemijskom sastavu natrijeve ili kalijeve soli viših masnih kiselina. Dobivaju se procesima bazične hidrolize masti i ulja tj. procesima saponifikacije. Proces saponifikacije je ostao nepromijenjen godinama, no razvitkom svijesti o utjecaju štetnih tvari na zdravlje i ekologiju započela je težnja za što prirodnijim kozmetičkim i higijenskim preparatima. Cilj ovog završnog rada bio je analizirati svojstva sapuna proizvedenih iz biljnih ulja...
Analiza tokova vode u proizvodnji celuloze i papira
Analiza tokova vode u proizvodnji celuloze i papira
Davor Mamuzić
U radu je izvedena analiza tokova vode u različitim postrojenjima za proizvodnju celuloze, papira i kartona. Utvrđeno je da ova postrojenja imaju iznimno veliku potrošnju vode, čak i do 40 000 m 3 na dan uz iznimno visoka opterećenja suspendiranim tvarima (do 5 000 mg/dm 3 ), KPK vrijednosti (do 2 000 mg/dm 3 ) i BPK 5 vrijednosti (do 700 mg/dm 3 ). Obrada ovakvih voda je nužna prije ispusta u sustav javne odvodnje, a posebice prilikom ispusta u površinske ...
Analiza utjecaja brzine vrtnje miješala, dodatka zeolita i elektrolita na učinkovitost obrade procjedne vode iz kompostiranja biootpada primjenom integriranog procesa elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu
Analiza utjecaja brzine vrtnje miješala, dodatka zeolita i elektrolita na učinkovitost obrade procjedne vode iz kompostiranja biootpada primjenom integriranog procesa elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu
Anđela Bobanović
Procesom kompostiranja nastaje kompost kao korisni proizvod te procjedna otpadna voda opterećena organskim onečišćenjima i teškim metalima. Upravo zbog toga postoji potreba za njenom obradom. Uzorak simulirane procjedne vode iz kompostiranja biootpada obrađen je integriranim procesom elektrokoagulacije s i bez dodatka zeolita i elektrolita. Ispitivan je utjecaj različite brzine vrtnje miješala (70, 200 i 400 rpm) na učinkovitost procesa preko parametara: pH vrijednost, ...
Analiza utjecaja promjene pH vrijednosti i dodatka zeolita na učinkovitost obrade komunalne otpadne vode primjenom integriranog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita
Analiza utjecaja promjene pH vrijednosti i dodatka zeolita na učinkovitost obrade komunalne otpadne vode primjenom integriranog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita
Tali Brozinčević
Komunalne otpadne vode je potrebno pročistiti prije ispuštanja u prirodni recipijent kako bi se spriječilo onečišćenje. U ovom radu ispitan je integrirani proces elektrokoagulacije i prirodnog zeolita za obradu komunalne otpadne vode. Eksperiment je proveden u elektrokoemijskoj čeliji sa elektrodama od aluminija uz dodatak zeolita te vremenom kontakta od 60 minuta. Analiziran je utjecaj dodatka zeolita i podešavanja početne pH vrijednosti (pH=4, pH=9 i bez podešavanja ...
Analiza utjecaja udaljenosti elektroda i dodatka elektrolita na učinkovitost obrade procjedne vode iz procesa kompostiranja primjenom integrirane elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu
Analiza utjecaja udaljenosti elektroda i dodatka elektrolita na učinkovitost obrade procjedne vode iz procesa kompostiranja primjenom integrirane elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu
Marija Stojanović
U procesu kompostiranja osim komposta nastaju i znatne količine procjedne otpadne vode opterećene organskim i anorganskim štetnim tvarima te mikroorganizmima. Upravo iz ovih razloga postoji potreba za pročišćavanjem otpadnih procjednih voda iz procesa kompostiranja prije njihovog ispuštanja u prirodni recipijent. U ovom radu provedena su ispitivanja učinka procesa elektrokoagulacije pri različitim udaljenostima elektroda, s i bez ...

Pages