Pages

Kvalitativno i kvantitativno određivanje vitamina B1, B2 i B6 uporabom HPLC-DAD tehnike
Kvalitativno i kvantitativno određivanje vitamina B1, B2 i B6 uporabom HPLC-DAD tehnike
Petra Božena Perica
Završni rad opisuje razvoj i optimizaciju te vrednovanje metode kvantitativnog i kvalitativnog određivanja vitamina B 1 , B 2 i B 6 u prahu i kapsulama pomoću tekućinske kromatografije visoke djelotvornost spregnute s detektorom s nizom dioda. U istraživanju je korišten radni standard vitamina B kompleksa od kojeg su pripravljene matične otopine korištene za optimizaciju metode određivanja vitamina B 1 , B 2 i B 6 pomoću tekućinskog kromatografa s...
Kvaliteta izvještavanja u sažecima randomiziranih kontroliranih pokusa objavljenim u časopisima iz područja anesteziologije i boli
Kvaliteta izvještavanja u sažecima randomiziranih kontroliranih pokusa objavljenim u časopisima iz područja anesteziologije i boli
Katja Janačković
Ciljevi istraživanja: Procijeniti razinu pridržavanja CONSORT smjernicama za pisanje sažetaka RCT-ova koji su objavljeni između 2014. i 2016. godine u časopisima iz prvog kvartila indeksiranim u Journal Citation Reports (JCR) u području anesteziologije. Metode: Provedeno je opažajno, presječno, meta-epidemiološko istraživanje. Obrađivani su sažetci randomiziranih kontroliranih pokusa. Odabrano je sedam časopisa prema JCR čimbeniku odjeka iz 2015. godine. Pretražena je ...
Kvasivost tankih filmova sa ZnO nanožicama
Kvasivost tankih filmova sa ZnO nanožicama
Ivana Babić
Opisana je teorija kvašenja standardnih materijala, kao i mogućnosti kontrole stupnja kvašenja strukturiranjem površine. Vodoprivlačnost i vodoodbojnost su izmjerene na površinama filmova s nasumično orijentiranim i vertikalno poredanim ZnO nanožicama, naraslim putem istog hidrotermalnog postupka, ali na različitim predslojevima s klicama ZnO nanočestica. Morfologija predslojeva i nanožica analizirana je pretražnom elektronskom mikroskopijom ...
Laboratorijska analiza maslinova ulja
Laboratorijska analiza maslinova ulja
Marin Dobra
Maslinovo ulje se danas sve više koristi u svakodnevnoj prehrani, te predstavlja sinonim mediteranskog podneblja, a time i zdravog načina prehrane i stila života. U novije vrijeme sve je veća potražnja za maslinovim uljem što predstavlja veće zahtjeve i izazove za proizvođače. Maslinovo ulje bogato je nezasićenim masnim kiselinama, triacilglicerolima i negliceridima, a najcjenjenijim se smatra ekstra djevičansko maslinovo ulje. Cilj ovoga...
Matematički modeli u zaštiti okoliša
Matematički modeli u zaštiti okoliša
Danijela Marić
Eksponencijalna i logistička funkcija značajne su pri analizi mnogih prirodnih procesa, poput rasta bakterija, virusa, stanovništva i slično, ovisno o vremenu t. Obzirom da je onečišćenje okoliša jedan od najvećih problema s kojima se susreće današnje društvo, cilj ovoga rada je pokazati primjenu logističke funkcije u predviđanju promjene vrijednosti biokemijske potrošnje kisika kao jednog od najznačajnijih parametara kojim se prati onečišćenje voda....
Mehaničko recikliranje jednokratnih maski za lice
Mehaničko recikliranje jednokratnih maski za lice
Petra Brajković
U ovom radu ispitan je utjecaj mehaničkog recikliranja na svojstva jednokratnih maski za lice. Jednokratne maske za lice su mehanički reciklirane koristeći jednopužni ekstruder. FTIR, TG i DSC korišteni su kako bi se odredila struktura i toplinska svojstva svakog sloja jednokratne maske za lice, jednokratne maske za lice prije i nakon recikliranja. FTIR analiza je potvrdila da je polipropilen glavni polimer sadržan u svakom sloju jednokratne maske za lice. Utjecaj recikliranja...
Mehanokemijska sinteza kokristala hidroksibenzojevih kiselina i uree u čvrstom stanju
Mehanokemijska sinteza kokristala hidroksibenzojevih kiselina i uree u čvrstom stanju
Anđela Lukin
U radu je opisana priprema kokristala hidroksibenzojevih kiselina (orto-, meta-, para-) i uree mehanokemijskom sintezom u čvrstom stanju. Kokristali su pripremljeni reakcijama suhog mljevenja i tekućinski potpomognutog mljevenja koristeći mikrolitarske količine etanola ili nitrometana. Reakcije su praćene Ramanovom spektroskopijom in situ kojom iz dobivenih vremenski ovisnih 2D Ramanskih spektara možemo dobiti uvid u kinetiku formiranja pojedinog kokristala pri ...
Mekšanje prirodne izvorske i vodovodne vode kemijskim taloženjem pomoću vapna, natrijeve lužine i fosfatne soli
Mekšanje prirodne izvorske i vodovodne vode kemijskim taloženjem pomoću vapna, natrijeve lužine i fosfatne soli
Eugen Alviž
Prije i nakon izvođenja procesa mekšanja odrede se osnovni parametri uzorka kao što su provodnost, pH vrijednost te tvrdoće vode (KT, UT, MgT, CaT). U radu je provedeno mekšanje izvorske vode iz rijeke Jadro i splitske vodovodne vode postupcima kemijskog taloženja pomoću vode vapnenice, natrijeva hidroksida i kalijeva dihidrogen fosfata. Mekšanje je provedeno na hladno i pri 80 °C. Primjenom natrijeva hidroksida i kalijeva dihidrogen fosfata mekšanje je provedeno uz...
Metabolizam stanica raka
Metabolizam stanica raka
Josipa Dugeč
Rak se povijesno smatrao kao poremećaj širenja malignih stanica, međutim novija istraživanja i dokazi sugeriraju da ga treba smatrati metaboličkom bolešću. Rastući tumori preusmjeravaju svoje metaboličke programe kako bi zadovoljili i čak premašili bioenergetske i biosintetske potrebe neprekidnog rasta stanica. Invazija tumorskih stanica u okolna tkiva i njihovo širenje (metastaze) na udaljene organe glavni je uzrok smrtnosti većine bolesnika s karcinomom. ...
Metaboličko profiliranje za detekciju bolesti temeljeno na masenoj spektrometriji
Metaboličko profiliranje za detekciju bolesti temeljeno na masenoj spektrometriji
Patricia Živalj
Masena spektrometrija igra važnu ulogu u pronalaženju biomarkera za detekciju bolesti. Visokokvalitetni kvantitativni podaci potrebni su za preciznu analizu metaboličkih smetnji kod pacijenata. Ovaj rad opisuje nedavne napretke u istraživanju metabolizma temeljenom na masenoj spektrometriji s primjenom u detekciji nekoliko najzastupljenijih ljudskih bolesti, s fokusom na istraživanje kohorta, korištene maseno spektrometrijske platforme, statističke ...
Metode dobivanja minerala iz gorke morske vode
Metode dobivanja minerala iz gorke morske vode
Katarina Šaravanja
Završni rad predstavlja literaturni pregled metoda dobivanja minerala iz gorke morske vode. Gorka morska voda nastaje kao nusproizvod pri proizvodnji morske soli te predstavlja koncentrirani oblik mnogih soli. Elementi koji sačinjavaju gorku morsku vodu su: Na, Mg, Ca, K, Li, Rb, Pb, U, Zn, a primjenom inovativnih metoda mogu se dobiti iz gorke morske vode. Metode koje se danas primjenjuju su nanofiltracija, elektrodijaliza, elektroliza, precipitacija, ekstrakcija uz...
Metode odjeljivanja u analitičkoj kemiji
Metode odjeljivanja u analitičkoj kemiji
Tea Dujmović
Cilj ovoga rada je sustavni pregled metoda odjeljivanja koje se koriste u klasičnoj analitičkoj kemiji. Metode se temelje na heterogenim ravnotežama nastajanja slabo topljivog taloga: ekstrakciji, kromatografiji, ionskoj izmjeni te ravnoteži nastajanja slabo topljivog taloga. Potom su eksperimentalno izvedeni svi postupci odjeljivanja te su izloženi i raspravljeni rezultati mjerenja.

Pages