Pages

Karakterizacija mješavina PVAL/PEO pripremljenih tehnikom lijevanja filma iz otopine
Karakterizacija mješavina PVAL/PEO pripremljenih tehnikom lijevanja filma iz otopine
Ela Zečić
U ovom radu pripremljeni su polimerni filmovi mješavina poli(vinil-alkohol)/poli(etilen-oksid) (PVAL/PEO) razliĉitih sastava. Filmovi dobiveni tehnikom lijevanja iz otopine pri datim uvjetima nisu zadovoljavajuće kvalitete. S ciljem utvrĊivanja možebitnih interakcija istraživanih polimera primjenjeni su infracrvena spektroskopija s Fourierovom transformacijom (FT-IR) i diferencijalna pretražna kalorimetrija (DSC). Temeljem rezultata FT-IR analize ...
Karakterizacija pjenastog polistirena nakon oporabe
Karakterizacija pjenastog polistirena nakon oporabe
Mirna Borić
U ovom radu izvršena je izolacija limonena iz kore naranči te njegova primjena kao ekološki prihvatljivog otapala u postupku oporabe pjenastog polistirena (PS-E). Zaostali limonen prilikom oporabe uklonjen je postupkom precipitacije neotapalom (metanol). Cilj je bio istražiti utjecaj precipitacije na strukturu i toplinska svojstva pjenastog polistirena primjenom infracrvene spektroskopije i diferencijalne pretražne kalorimetrije. Infracrvena ...
Karakterizacija procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac Šibensko-kninske županije
Karakterizacija procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac Šibensko-kninske županije
Kristina Gavrić
U radu je provedena karakterizacija uzorka procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac u Šibensko-kninskoj županiji. Karakterizacija je obuhvatila ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških pokazatelja (boja, pH, električna provodnost, mutnoća, ukupno raspršene tvari, ukupno otopljene tvari, BPK 5 , KPK Cr , dušik po Kjeldahlu, amonijakalni dušik, ukupni fosfor, Cl - , CN - , fenoli, As, Cr, Hg, Ni, Cu, Zn, Pb, ukupni koliformi) te...
Katalizatori u proizvodnji biodizela
Katalizatori u proizvodnji biodizela
Iva Krešić
Biodizel, alternativa fosilnom dizelu, dobiva se procesom transesterifikacije, odnosno alkoholize. Transesterifikacija je reakcija zamjene alkoksilnih skupina u kojoj jedan ester prelazi u drugi. Postojeći komercijalni procesi dobivanja biodizela uglavnom se zasnivaju na homogeno-bazno kataliziranoj transesterifikaciji biljnih ulja. Zbog niske cijene i visoke reaktivnosti najčešće se kao katalizatori primjenjuju NaOH i KOH. Nedostatak ovoga procesa je ...
Kemija Allium-a: GC-MS analiza tiosulfinata u četiri odabrane biljne vrste
Kemija Allium-a: GC-MS analiza tiosulfinata u četiri odabrane biljne vrste
Mia Matić
Sulphur-containing plant metabolites include a variety of chemical structures, varying from primary metabolites such as sulphur-containing amino acids to secondary metabolites like, thiosulfinates, glucosinolates and others. In recent years, volatile sulphur compounds have been assigned important biological properties, including antioxidant, antibacterial, etc. The aim of the work was to uncover sulphur containing constituents of Allium...
Kemijska analiza hlapljivih spojeva craft piva ''Mrka''
Kemijska analiza hlapljivih spojeva craft piva ''Mrka''
Danica Sinovčić
U ovom radu analiziran je kemijski sastav hlapljivih spojeva craft piva „Mrka“. Tijekom proizvodnje craft piva „Mrka“ dodani su začini poput metvice, cimeta, muškatnog oraščića i čokolade radi poboljšanja mirisa i okusa piva. Hlapljivi spojevi izolirani su dvjema različitim metodama: mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) s dva različita vlakna te kontinuiranom ekstrakcijom tekuće-tekuće s organskim otapalom te su analizirani spregnutom...
Kemijska analiza vode za piće
Kemijska analiza vode za piće
Ana Mlakić
Voda je jedinstveni kemijski spoj te zauzima najveći dio planete Zemlje. Iako se Zemlja naziva „Plavi planet“ dostupnost i zalihe pitke vode su ograničene. Kakvoća vode za piće prati se veličinom pojedinih pokazatelja (kemijskih, fizikalnih i bioloških) koji govore o sastavu, koncentraciji i svojstvima pojedinih tvari prisutnih u vodi, a koji su propisani pravilnicima, uredbama i zakonima. Voda koja se upotrebljava za piće mora biti bez štetnih...
Kemijska svojstva morske vode
Kemijska svojstva morske vode
Jelena Sedlar
Jadransko more spada u plitko, poluzatvoreno more koje je jako osjetljivo na razne promjene u morskom okolišu. Veliku ulogu u promjeni svojstava (onečišćenja) ovog akvatorija imaju ljudske aktivnosti koje kontinuirano dovode do onečišćenja morskog ekosustava, zatim klimatske promjene i sve izraženiji razvoj industrije na moru. Stanje kakvoće Jadranskog mora je važno pratiti zbog gospodarske uporabe mora, zaštite zdravlja ljudi te održavanja biološke ...
Kemijski profil eteričnog ulja iz in vitro uzgojene Ruta chalepensis L.
Kemijski profil eteričnog ulja iz in vitro uzgojene Ruta chalepensis L.
Marin Puljak
Ruta chalepensis L. je biljka karakteristična za područje Mediterana, ali je široko rasprostranjena i uzgajana širom svijeta, osobito u tropskim područjima. Eterično ulje R. chalepensis L. često se koristi u medicinske svrhe zbog svojih aromaterapijskih i farmaceutskih svojstava. Uz brojne prednosti, R. chalepensis posjeduje i neke toksične spojeve zbog čega je nužno pažljivo rukovanje i upotreba iste. Eterična ulja su smjese isparljivih...
Kemijski profil isparljivih spojeva morske spužve Petrosia ficiformis (Poiret, 1789)
Kemijski profil isparljivih spojeva morske spužve Petrosia ficiformis (Poiret, 1789)
Elena Maras
Spužve su vrlo jednostavno građene mnogostanične životinje. Morska spužva Petrosia ficiformis (Poiret, 1789) spada u razred kremenorožnjača te je rasprostranjena duž cijele obale Sredozemnog mora i Makaronezije. Cilj ovoga rada bio je izolirati i analizirati isparljive spojeve spužve P. ficiformis. Pregledom literature nisu pronađena opsežna istraživanja na ovoj spužvi. Stoga, u ovome radu se nastojalo dobiti što potpuniji uvid u kemijski profil isparljivih...
Kemijski sastav eteričnih ulja izoliranih iz različitih dijelova Crithmum maritimum L.
Kemijski sastav eteričnih ulja izoliranih iz različitih dijelova Crithmum maritimum L.
Kristina Kovačević
Petrovac (Crithmum maritimum L.) je halofitna, samonikla biljka, rasprostranjena duž mediteranske i atlantske obale. Kroz povijest je bila poznata po svojoj kulinarskoj i medicinskoj upotrebi s obzirom na bogat sadržaj bioaktivnih spojeva i ljekovitih svojstava. Cilj ovog rada bio je izolirati eterično ulje iz različitih dijelova biljke petrovac (cvijet, list i stabljika) sakupljenih na različitim lokacijama duž Hrvatske te ispitati kemijski profil eteričnih ulja. Izolacija ...
Kemijski sastav eteričnog ulja sjemenki Cannabis sativa L.
Kemijski sastav eteričnog ulja sjemenki Cannabis sativa L.
Andrea Bakarić
Sjemenke konoplje (Cannabis sativa L.) se u današnje vrijeme sve više koriste u prehrambenoj i kozmetiĉkoj industriji. Osim što su sjemenke konoplje izvor esencijalnih masnih kiselina i imaju velik udio proteina takoĊer su bogate mineralima i vitaminima. U kozmetiĉkoj industriji mogu se pronaći gelovi i razna ulja koja sadrţe ulje sjemenki konoplje upravo zato što ima mogućnost umiriti koţu lica, vidljivo smanjiti crvenilo koţe te ojaĉati zaštitnu barijeru. Eteriĉna ...

Pages