Pages

Izoniazid - metabolizam, toksičnost i interakcije
Izoniazid - metabolizam, toksičnost i interakcije
Damir Međeši
Cilj istraživanja je najvažniji tuberkulostatik prvog reda, izoniazd (INH). Kao lijek koji je neophodan u liječenju tuberkuloze vrlo je važno proučiti putove njegovog metabolizma i toksičnosti te moguće interakcije u koje stupa s drugim lijekovima. S obzirom na strukturu INH, biotransformacija se odvija reakcijama I. i II. faze metabolizma pod utjecajem karakterističnih enzima. Međutim, prema dokazanim metabolitima veću važnost imaju reakcije II. faze. ...
Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida)
Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida)
Kristina Knezović
U ovome radu provedena je kinetička analiza izotermne termogravimetrijske razgradnje uzoraka poli(etilen-oksida) (PEO) različitih molekulnih masa u inertnoj atmosferi. Kinetička analiza provedena je na temelju eksperimentalnih termogravimetrijskih podataka. Početno je primijenjena integralna model-free izokonverzijska metoda kojom je utvrđeno da za široki raspon konverzija aktivacijska energija ne ovisi o konverziji što ukazuje na jednostupanjski proces ...
Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida)
Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida)
Petra Skorić
Provedena je kinetička analiza izotermne toplinske razgradnje poli(etilen-oksida) različitih molekulnih masa, primjenom eksperimentalnih podataka dobivenih izotermnom termogravimetrijskom analizom. Primjenom integralne “model-free” izokonverzijske metode utvrđeno je da za široko područje konverzija aktivacijska energija (E) ne ovisi o konverziji, što ukazuje na jednostupanjski proces. Kinetički model f( ), aktivacijska energija (E) i...
Izrada elektrode i provedba konduktometrijskih mjerenja u cementnim pastama uz dodatak mljevene opeke
Izrada elektrode i provedba konduktometrijskih mjerenja u cementnim pastama uz dodatak mljevene opeke
Sara Barbarić
Za provedbu konduktometrijskih mjerenja u cementnim pastama potrebno je izraditi elektrodu otpornu na visoke pH vrijednosti te dobrih mehaničkih svojstava. Cementna pasta nakon početka vezanja otvrdnjava i prelazi u cementni kamen iz kojeg treba osloboditi neoštećenu elektrodu. Prikladan materijal je elektroda s pločicama od nehrđajućeg čelika s tvrdim polimernim tijelom ispunjenim epoksidnom smolom. Izrađenoj elektrodi potrebno je odrediti konstantu. ...
Izrada solarnih ćelija na osnovi nanokristaličnog ZnO
Izrada solarnih ćelija na osnovi nanokristaličnog ZnO
Petra Ćerdić
U radu su pripravljene DSSC solarne ćelije na bazi nanokristaličnog cink(II) oksida te je kroz četrnaest dana mjeren fotoinducirani napon pod umjetnim osvjetljenjem. Pasta nanokristaličnog ZnO pripremljena je na dva načina, jedan s kiselinom, a drugi s alkoholom te se na taj način promatrao utjecaj tih otapala na kvalitetu poroznog sloja. U obje paste dodan je neionski dispergent Triton-X 100, koji služi kao sredstvo za kvašenje te pomaže dobivanju kompaktnog ...
Izrada sunčanih ćelija na osnovi nanopraha TiO2 i gel elektrolita
Izrada sunčanih ćelija na osnovi nanopraha TiO2 i gel elektrolita
Dora Barbarić
U ovom radu je izrađeno osam solarnih ćelija s fotoosjetljivim bojilom kojima je mjeren fotoinducirani napon pri umjetnom osvjetljenju. Pripremljena su dva elektrolita, jedan tekući kod kojega su I 2 i KI otopljeni u etilen glikolu, a drugi je gel elektrolit pripravljen iz polietilen glikola. Svih osam stakalaca za izradu fotoanode koristi porozni sloj nanokristaličnog TiO 2 , koji je pripremljen kao pasta nanesena na vodljiva stakalca ''Blade'' metodom. Pasta je ...
Jedinične operacije u proizvodnji maslinovog ulja
Jedinične operacije u proizvodnji maslinovog ulja
Antonija Marić
Maslinovo ulje odavno je cijenjeno zbog svoje biološke i nutritivne vrijednosti. Proces proizvodnje maslinovog ulja sastoji se od: ĉišćenja i pranja plodova masline, mljevenja, miješanja tijesta, odvajanja ĉvrstog od tekućeg dijela te odjeljivanja uljnog mošta na ulje i vodu. U ovom radu opisane su sve faze procesa proizvodnje maslinovog ulja. Isto tako, dana je i usporedba postupka dobivanja maslinovog ulja upotrebom mlina ĉekićara kao primjera modernog ...
Jestivi ambalažni materijali
Jestivi ambalažni materijali
Monika Gujinović
Sama ideja o upotrebi jestivih zaštitnih filmova već duže vrijeme zaokuplja pažnju znanstvenika. Postupak prevlačenja hrane bilo voskovima ili želatinom patentiran je daleke 1800. godine. Jestivi filmovi nalaze se u upotrebi već niz godina (želatina, kapsule, ovitci za kobasice, prevlake od čokolade, šećera i od voska). Funkcija jestive ambalaže je ponuditi selektivnu prepreku za usporavanje migracije vlage, transporta plina, migracije ulja i ...
KINETIČKO SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE          
N-ACETIL-L-CISTEIN-ETIL ESTERA. RAZVOJ I VREDNOVANJE METODE
KINETIČKO SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE N-ACETIL-L-CISTEIN-ETIL ESTERA. RAZVOJ I VREDNOVANJE METODE
Ana Bitanga
Cilj istraživanja koje je prikazano u ovom radu je razvoj i vrednovanje kinetičke metode analize N-acetil-L-cistein-etil estera (NACET) uz spektrofotometrijski detektor. Opisana kinetička metoda temelji se na redoks reakciji u kojoj NACET reducira [Cu(BCA)₂]²⁺ kompleks zelene boje u [Cu(BCA)₂]⁺ ljubičasto obojan kompleks čiji se apsorpcijski maksimum bilježi na 562 nm. Optimizirani su parametri kemijske reakcije te je temeljem toga konstruirana krivulja umjeravanja čijom je...
KOROZIJA I NJEN UTJECAJ NA DRUŠTVO
KOROZIJA I NJEN UTJECAJ NA DRUŠTVO
Anđelka Begić
U ovom radu opisuju se osnovni koncepti korozije, podijeljeni prema vrstama korozivne sredine, mehanizmima djelovanja i obliku oštećenja. Pregledom literature opisani su oblici korozije, faze nastanka korozije i njene posljedice. Također, obrađeno je korozijsko ponašanje željeza, aluminija, čelika, bakra i njihovih legura obzirom da se najčešće i najviše koriste kao konstrukcijski materijali. Analizirao se utjecaj temperature, kisele kiše, vlažnost...
KOROZIJSKO PONAŠANJE LEGURE CuAlMnZn U NaCl OTOPINI
KOROZIJSKO PONAŠANJE LEGURE CuAlMnZn U NaCl OTOPINI
Radosna Jerčić
U radu je provedeno ispitivanje elektrokemijskog ponašanja CuAlMnZn legure u 0.5 mol dm -3 NaCl otopini različitih koncentracija (0,1, 0,5, 0,9 i 1,5 %) pri T = 20 o C i pH = 7.4, uz miješanje magnetskom miješalicom s brzinom vrtnje miješala od 150 o/min. Primijenjene su elektrokemijske tehnike kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metode linearne i potenciodinamičke polarizacije. Također je provedeno i mjerenje metodom cikličke...
KVALITATIVNA STUDIJA PERCEPCIJE ISTRAŽIVAČA, FINANCIJERA, UREDNIKA 
ZNANSTVENOG ČASOPISA, TE PREDSTAVNIKA ZNANSTVENIH USTANOVA, 
FARMACEUTSKE INDUSTRIJE I PACIJENATA O OTVARANJU PRISTUPA PODATCIMA 
KLINIČKIH ISTRAŽIVANJA NOVIH LIJEKOVA
KVALITATIVNA STUDIJA PERCEPCIJE ISTRAŽIVAČA, FINANCIJERA, UREDNIKA ZNANSTVENOG ČASOPISA, TE PREDSTAVNIKA ZNANSTVENIH USTANOVA, FARMACEUTSKE INDUSTRIJE I PACIJENATA O OTVARANJU PRISTUPA PODATCIMA KLINIČKIH ISTRAŽIVANJA NOVIH LIJEKOVA
Irena Hrgović
Cilj rada je prepoznati kulturu, percepcije i praksu značajnih skupina u pogledu dijeljenja podataka te uporabe postojećih podataka kliničkih ispitivanja. Identificirane su značajne skupine: istraživači, financijeri, urednici časopisa, znanstvene ustanove, farmaceutska industrija i korisnici. Analiziraju se prepreke i rješenja kako ih vide ispitanici. Metoda istraživanja je dubinski intervju. Ispitanici su odabrani kriterijem dostupnosti iz definiranih ...

Pages