Pages

Kemija Allium-a: GC-MS analiza tiosulfinata u četiri odabrane biljne vrste
Kemija Allium-a: GC-MS analiza tiosulfinata u četiri odabrane biljne vrste
Mia Matić
Sulphur-containing plant metabolites include a variety of chemical structures, varying from primary metabolites such as sulphur-containing amino acids to secondary metabolites like, thiosulfinates, glucosinolates and others. In recent years, volatile sulphur compounds have been assigned important biological properties, including antioxidant, antibacterial, etc. The aim of the work was to uncover sulphur containing constituents of Allium...
Kemijska analiza hlapljivih spojeva craft piva ''Mrka''
Kemijska analiza hlapljivih spojeva craft piva ''Mrka''
Danica Sinovčić
U ovom radu analiziran je kemijski sastav hlapljivih spojeva craft piva „Mrka“. Tijekom proizvodnje craft piva „Mrka“ dodani su začini poput metvice, cimeta, muškatnog oraščića i čokolade radi poboljšanja mirisa i okusa piva. Hlapljivi spojevi izolirani su dvjema različitim metodama: mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) s dva različita vlakna te kontinuiranom ekstrakcijom tekuće-tekuće s organskim otapalom te su analizirani spregnutom...
Kemijska analiza vode za piće
Kemijska analiza vode za piće
Ana Mlakić
Voda je jedinstveni kemijski spoj te zauzima najveći dio planete Zemlje. Iako se Zemlja naziva „Plavi planet“ dostupnost i zalihe pitke vode su ograničene. Kakvoća vode za piće prati se veličinom pojedinih pokazatelja (kemijskih, fizikalnih i bioloških) koji govore o sastavu, koncentraciji i svojstvima pojedinih tvari prisutnih u vodi, a koji su propisani pravilnicima, uredbama i zakonima. Voda koja se upotrebljava za piće mora biti bez štetnih...
Kemijska svojstva morske vode
Kemijska svojstva morske vode
Jelena Sedlar
Jadransko more spada u plitko, poluzatvoreno more koje je jako osjetljivo na razne promjene u morskom okolišu. Veliku ulogu u promjeni svojstava (onečišćenja) ovog akvatorija imaju ljudske aktivnosti koje kontinuirano dovode do onečišćenja morskog ekosustava, zatim klimatske promjene i sve izraženiji razvoj industrije na moru. Stanje kakvoće Jadranskog mora je važno pratiti zbog gospodarske uporabe mora, zaštite zdravlja ljudi te održavanja biološke ...
Kemijski profil isparljivih spojeva morske spužve Petrosia ficiformis (Poiret, 1789)
Kemijski profil isparljivih spojeva morske spužve Petrosia ficiformis (Poiret, 1789)
Elena Maras
Spužve su vrlo jednostavno građene mnogostanične životinje. Morska spužva Petrosia ficiformis (Poiret, 1789) spada u razred kremenorožnjača te je rasprostranjena duž cijele obale Sredozemnog mora i Makaronezije. Cilj ovoga rada bio je izolirati i analizirati isparljive spojeve spužve P. ficiformis. Pregledom literature nisu pronađena opsežna istraživanja na ovoj spužvi. Stoga, u ovome radu se nastojalo dobiti što potpuniji uvid u kemijski profil isparljivih...
Kemijski sastav eteričnog ulja sjemenki Cannabis sativa L.
Kemijski sastav eteričnog ulja sjemenki Cannabis sativa L.
Andrea Bakarić
Sjemenke konoplje (Cannabis sativa L.) se u današnje vrijeme sve više koriste u prehrambenoj i kozmetiĉkoj industriji. Osim što su sjemenke konoplje izvor esencijalnih masnih kiselina i imaju velik udio proteina takoĊer su bogate mineralima i vitaminima. U kozmetiĉkoj industriji mogu se pronaći gelovi i razna ulja koja sadrţe ulje sjemenki konoplje upravo zato što ima mogućnost umiriti koţu lica, vidljivo smanjiti crvenilo koţe te ojaĉati zaštitnu barijeru. Eteriĉna ...
Kemijski sastav i antikolinesterazna aktivnost eteričnih ulja dalmatinskog buhača
Kemijski sastav i antikolinesterazna aktivnost eteričnih ulja dalmatinskog buhača
Klaudia Tutek
Dalmatinski buhač (lat. Chryanthemum cinerariifolium, Vis., sinonim Tanacetum cinerariifolium) pripada porodici Asteraceae. Biljka raste u suhim i kamenitim područjima i strogo je zaštićena vrsta. Biljka uz farmakološko, antioksidacijsko i inhibicijsko djelovanje pokazuje i insekticidno svojstvo. Piretrini koji se nalaze u sjemenkama buhača djeluju toksično na živčani sustav insekata, riba i zmija, dok je toksičnost puno manja prema sisavcima i pticama. Acetilkolinesteraza je...
Kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnog ulja iz iglica čempresa, gluhača i alepskog bora
Kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnog ulja iz iglica čempresa, gluhača i alepskog bora
Ana Vučković
Eteriĉna ulja iz iglica ĉempresa (Cupressus sempervirens L.), gluhaĉa ili primorske somine (Juniperus phoenicea L.) iz porodice ĉempresovki (Cupressaceae) te alepskog bora (Pinus halepensis Miller) iz porodice borovki (Pinaceae) izolirana su metodom vodene destilacije u aparaturi po Clevengeru. Kemijski sastav izoliranih ulja je odreĊen pomoću vezanog sustava plinske kromatografije s masenom spektrometrijom (GC-MS). Najzastupljeniji spoj kod eteriĉnih ulja...
Kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnog ulja iz sjemenki gorke naranče
Kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnog ulja iz sjemenki gorke naranče
Ana Vučković
Gorka naranča (Citrus aurantium L.) je biljka iz porodice Rutaceae koja je nastala križanjem pomela (Citrus maxima Merr.) i mandarine (Citrus reticulata Blanco, 1837). Proizvodi eterična ulja u cvijetu, listu, plodu, kori i sjemenkama. Eterično ulje sjemenki gorke naranče izolirano je metodom vodene destilacije u aparaturi po Clevengeru te mu je određen kemijski sastav vezanim sustavom plinska kromatografija – spektrometrija masa (GC-MS). Analizom je dobiveno ...
Kemijski sastav i biološka aktivnost hlapljivih ekstrakata biljaka: puzava dobričica i vazdazelena krkavina
Kemijski sastav i biološka aktivnost hlapljivih ekstrakata biljaka: puzava dobričica i vazdazelena krkavina
Anđelo Alerić
Cilj ovog rada bio je odrediti kemijski sastav i biološki uĉinak hlapljivih ekstrakata biljaka puzava dobriĉica (Glechoma hederacea L.) i vazdazelena krkavina (Rhamnus alaternus L.). MeĊu spojevima koji ulaze u sastav hlapljivog ekstrakta biljke puzava dobriĉica dominira germakren D, dok meĊu hlapljivim spojevima biljke vazdazelena krkavina dominiraju -pinen i linalool. Testiranje antioksidacijskog potencijala hlapljivih ekstrakata ...
Kemijski sastav i biološka aktivnost meda manuke
Kemijski sastav i biološka aktivnost meda manuke
Mirna Pravdić
Prvi registrirani „medicinski med“ i danas jedan od najistraživanijih vrsta meda je manuka med. To je tamni, monoflorni med dobiven iz manuka biljke, Leptospermum scoparium, koja raste kao grm ili stablo na Novom Zelandu i u istočnoj Australiji. Fitokemikalije su tvari koje potječu iz biljaka s kojih pčele skupljaju nektar ili mednu rosu, a mogu povoljno utjecati na zdravlje čovjeka. Uspoređujući s drugim vrstama meda, manuka med sadrži najviše flavonoida i fe- nolnih ...
Kinetička analiza rane hidratacije portland cementa uz dodatak aditiva i zasićenog zeolita
Kinetička analiza rane hidratacije portland cementa uz dodatak aditiva i zasićenog zeolita
Hrvoje Jajetić
U radu je ispitivan utjecaj dodatka aditiva i zeolita zasićenog cinkom na ranu hidrataciju portland cementa pri 20 ℃ i vodocementnom omjeru, V/C=0,5 i voda/kruto omjeru, V/K=0,5. Pomoću računalnog programa određena je toplina hidratacije, brzina oslobađanja topline i stupanj proreagiranosti za uzorke bez i uz dodatak superplastifikatora te uz dodatak 0, 5, 10, 15, 20, 25 i 30 mas. % zasićenog zeolita. Također je provedena kinetička analiza...

Pages