Pages

Utjecaj oksidacije na antimikrobni učinak vina
Utjecaj oksidacije na antimikrobni učinak vina
Anaanđela Galiotović
Iako se prilikom pijenja vina često događa da vino stoji u otvorenoj boci te je podložno oksidaciji do sada je u potpunosti neistraženo utječe li oksidacija na biološke učinke vina. Stoga su ciljevi ovog istraživanja bili utvrditi dolazi li do promjene antimikrobnog učinka maceriranog bijelog vina Graševine nakon spontane oksidacije tijekom 48 sati; ispitati utječe li spontana 48-satna oksidacija vina na njegov biokemijski sastav i antioksidacijski...
Utjecaj otpadne građevinske opeke na specifičnu električnu provodnost portland cementnih suspenzija
Utjecaj otpadne građevinske opeke na specifičnu električnu provodnost portland cementnih suspenzija
Ines Štivin
U ovom radu konduktometrijskom metodom provedeno je odreĎivanje specifične električne provodnosti cementnih suspenzija do 25 sati, bez dodatka i uz dodatak 5-30 mas. % mljevene otpadne graĎevinske opeke. Mjerenja su provedena u termostatu pri 20 °C i pri omjeru voda/kruto, V/K = 4. Sve dobivene krivulje ovisnosti specifične električne provodnosti o vremenu imaju sličan grafički oblik s naglašenim vrhom maksimalne provodnosti. Rezultati pokazuju da ...
Utjecaj perioda branja na fenolni sastav i antioksidacijska svojstva petrovca
Utjecaj perioda branja na fenolni sastav i antioksidacijska svojstva petrovca
Marija Mihajlovski
Petrovac (Crithmum maritimum L.) se od davnina koristi u tradicionalnoj medicini i kulinarstvu, a posljednjih godina je ponovno otkriven i postao je zvijezda priobalne gastronomije. Iako je ova biljka predmet velikog broja istraživanja, ona su uglavnom usmjerena na ispitivanja eteričnog ulja, dok su istraživanja polarnih komponenti znatno rjeđa. U ovom radu su istraženi kemijski sastav i antioksidacijska aktivnost polarnih ekstrakata petrovca ubranog u...
Utjecaj ph otopine natrijevog klorida na korozijsko ponašanje CuAlNi legure
Utjecaj ph otopine natrijevog klorida na korozijsko ponašanje CuAlNi legure
Kata Dorbić
U radu su prikazani rezultati ispitivanja utjecaja pH 0,9 % NaCl otopine na korozijsko ponašanje legure s prisjeljivosti oblika CuAlNi, nakon toplinske obrade kaljenjem, mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga, metodom linearne i potenciodinamičke polarizacije. Nakon polarizacijskih mjerenja, površine elektroda ispitane su optičkim mikroskopom, a također je na njima napravljena i SEM/EDS analiza. Rezultati elektrokemijskih ispitivanja su pokazali da...
Utjecaj polimernog materijala na kvalitetu trodimenzionalnog ispisa
Utjecaj polimernog materijala na kvalitetu trodimenzionalnog ispisa
Ante Čović-Stanić
Napredna tehnika koja omogućava stvaranje čvrstih predmeta iz digitalnog zapisa je tehnika trodimenzionalnog ispisa. Ta tehnika osim što uvelike može olakšati svakodnevni život, može postići veliku preciznost i geometrijsku točnost zadanih proporcija. Kod svake nove tehnike, tako i kod ove, težnja je smisliti procedure gdje će proizvodi imati veliku kvalitetu a troškovi procesa biti što manji. Upravo je to cilj ovog završnog ...
Utjecaj pozicije aksijalnog miješala na suspendiranje zeolita i snagu miješanja
Utjecaj pozicije aksijalnog miješala na suspendiranje zeolita i snagu miješanja
Robert Kevo
Sama uĉinkovitost i ekonomiĉnost miješanja pomoću mehaniĉkog miješala ovisi o možda naizgled ne pretjerano bitnim faktorima kao geometrija posude u kojoj se izvodi miješanje, dimenziji i obliku miješala te njegova poziciji u miješalici. Upravo u ovom radu ispitan je konkretno utjecaj pozicije aksijalnog miješala s lopaticama pod kutomod 45° na suspendiranje ĉestica zeolitaNaX i utrošak snage miješanjapri postizanju stanja potpune...
Utjecaj pozicije dvaju PBT miješala u šaržnom kristalizatoru na međuovisnost vremena homogenizacije i brzine nukleacije boraksa
Utjecaj pozicije dvaju PBT miješala u šaržnom kristalizatoru na međuovisnost vremena homogenizacije i brzine nukleacije boraksa
Dora Kajfež
Ovaj rad predstavlja dio sustavnih istraživanja koja se odnose na analizu utjecaja parametara miješanja na kinetiku kristalizacije boraksa. Detaljno je ispitan utjecaj pozicije miješala na vrijeme homogenizacije i brzinu nukleacije kada se kristalizacija odvija uz uporabu dvaju PBT miješala postavljenih na zajedničku osovinu. Eksperimenti su se provodili u šaržnom kristalizatoru volumena 15 dm3. Vrijeme homogenizacije sustava određivano je potenciometrijskom metodom koristeći Na-ion...
Utjecaj primijenjene metode ekstarkcije na izolaciju bioaktivnih komponenti iz jadranskih algi Ulva lactuca, Dictyota dichotoma i Padina pavonica
Utjecaj primijenjene metode ekstarkcije na izolaciju bioaktivnih komponenti iz jadranskih algi Ulva lactuca, Dictyota dichotoma i Padina pavonica
Viktorija Botić
Cilj ovog istraživanja bio je odrediti optimalne uvjete ekstrakcije ukupnih fenola, flavonoida i tanina iz jadranskih algi Ulva lactuca, Dictyota dichotoma i Padina pavonica. U postupku ekstrakcije korištena su tri otapala: destilirana voda, etanol i aceton te različite temperature: 20°C, 40°C i 60°C. Pripravljenim ekstraktima određen je sadržaj ukupnih fenola, flavonoida i tanina. Najveći ekstrakcijski prinos ukupnih fenola dokazan je u acetonskim ekstraktima. Za izolaciju...
Utjecaj primijenjene metode ekstrakcije na izolaciju bioaktivnih komponenti iz lavande
Utjecaj primijenjene metode ekstrakcije na izolaciju bioaktivnih komponenti iz lavande
Valentina Butorac
Lavanda je mediteranska aromatična biljka koja se zbog atraktivnog izgleda i ugodnog, intenzivnog mirisa najčešće koristi u dekoracijske svrhe ili u pripravi kozmetičkih preparata. Cilj ovog istraživanja je bio istražiti najpogodniju metodu i uvjete ekstrakcije fenolnih spojeva iz lavande te odrediti antioksidacijski potencijal pripravljenih ekstrakata. U istraživanju su korištena dva ekstrakcijska otapala, voda i 80%-tni etanol, a varijacije ekstrakcija su uključivale...
Utjecaj primjene emulzijskih sustava na učinak fenolnih ekstrakata borovnice u produljenju oksidacijske stabilnosti ulja
Utjecaj primjene emulzijskih sustava na učinak fenolnih ekstrakata borovnice u produljenju oksidacijske stabilnosti ulja
Ana Marija Dropulić
Kultivirana borovnica (Vaccinium corymbosum L.) predstavlja jedan od najbogatijih prirodnih izvora polifenola u prehrani čovjeka. Raznolikost biološkog potencijala polifenolnih spojeva potvrđena je rezultatima brojnih znanstvenih studija. U ovom je istraživanju ispitan utjecaj fenolnih ekstrakata dobivenih iz svježih plodova te nakon različitih načina obrade plodova borovnice (liofilizacija, pasterizacija, obrada ultrazvukom visokog intenziteta) na povećanje oksidacijske ...
Utjecaj primjene pektolitičkih enzima na sadržaj antocijana tijekom vinifikacije crnog grožđa
Utjecaj primjene pektolitičkih enzima na sadržaj antocijana tijekom vinifikacije crnog grožđa
Luka Ivandić
Posljednjih godina je sve više u porastu interes znanstvenika i stručnjaka za antocijanima, bilo zbog njihove upotrebe kao prirodna bojila ili dokazanom pozitivnom učinku na zdravlje. Pektolitički enzimi koji se učestalo koriste tijekom procesa prerade grožđa u vino imaju izravan utjecaj na ekstrakciju antocijana iz pokožice grožđa u mošt, a samim time i na koncentraciju antocijana u vinu. Njihovom primjenom povećava se randman mošta i vina, stabiliziraju ...
Utjecaj pripreme uzorka na rezultate termogravimetrijske analize
Utjecaj pripreme uzorka na rezultate termogravimetrijske analize
Anđela Čović
: Kinetiĉka analiza procesa toplinske razgradnje polimernih materijala ima veliko praktiĉno znaĉenje, osobito za odreĊivanje stabilnosti materijala u uvjetima preradbe i primjene, kao i za predviĊanje korisnog vijeka trajanja proizvoda. Postoje razliĉite metode odreĊivanja kinetiĉkih parametara, ali je danas opće prihvaćeno mišljenje da je prvi korak precizno odrediti ovisnost aktivacijske energije o konverziji nekom od izokonverzijskih metoda. Ove metode ...

Pages