Pages

Analiza hlapljivih spojeva iz trajne kobasice kulenova seka
Analiza hlapljivih spojeva iz trajne kobasice kulenova seka
Tea Žanko
Kulenova seka je tradicionalni mesni proizvod s područja istočne Hrvatske (Slavonije i Baranje) koja se ubraja u fermentirane trajne kobasice. Tijekom procesiranja fermentiranih proizvoda odvijaju se brojne enzimatske i neenzimatske reakcije koje dovode do povećanja koncentracije hlapljivih komponenata aroma. Te komponente su odgovorne za specifične okusne i mirisne osobine ovog proizvoda. Za ekstrakciju tih spojeva iz uzoraka korištena je...
Analiza hlapljivih spojeva iz uzoraka nearomatiziranih i aromatiziranih maslinovih ulja
Analiza hlapljivih spojeva iz uzoraka nearomatiziranih i aromatiziranih maslinovih ulja
Katarina Magdalenić
Zbog svoje specifične arome i nutricionističkih benefita maslina (Olea europea L.) jedna je od najpopularnijih biljaka Dalmacije. Kako bi se poboljšala osjetilna i nutricionistička svojstva, već poznatom mirisu i okusu maslinova ulja, dodaju se nove arome. U aromatizaciji ulja najčešće se koriste ružmarin, timijan, origano i slične aromatične biljke te plodovi citrusa. U svrhu izolacije hlapljivih spojeva tri nearomatizirana maslinova ulja i tri...
Analiza hlapljivih spojeva u procesu patvorenja meda pomoću javorovog sirupa, šećera i cvjetne peludi
Analiza hlapljivih spojeva u procesu patvorenja meda pomoću javorovog sirupa, šećera i cvjetne peludi
Dolores Klobučar
U ovom radu analiziran je kemijski sastav hlapljivih spojeva u procesu patvorenja meda. Za analizu su uzeti uzorci cvjetne peludi, meda, javorovog sirupa, saharozne probe te smjesa cvjetne peludi i javorovog sirupa i smjesa cvjetne peludi i saharozne probe. Med i cvjetna pelud koji su bili osnova za istraživanje patvorenja uzeti su s podruĉja Slavonskog Broda. Za patvorenje je korišten komercijalni javorov sirup i komercijalni šećer pomoću kojeg se u laboratoriju...
Analiza i obrada procjedne vode od kompostiranja biotpada
Analiza i obrada procjedne vode od kompostiranja biotpada
Ivona Jukić
Kompostiranje je prepoznato kao ekološki prihvatljiv način zbrinjavanja biorazgradljivog otpada njegovim prevođenjem u kompost. Pri tome nastaju i procjedne vode koje mogu sadržavati različite opasne tvari s negativnim utjecajem na okoliš. Stoga je potrebna obrada procjedne vode prije ispuštanja u prirodni recipijent. U ovom radu praćena je količina i sastav procjedne vode nastale tijekom procesa kompostiranja biootpada u rotacijskom komposteru valjkastog ...
Analiza indeksa kakvoće efluenta za ponovnu  uporabu obrađene otpadne vode
Analiza indeksa kakvoće efluenta za ponovnu uporabu obrađene otpadne vode
Laura Ključe
Otpadne vode nisu otpad već potencijalno priuštiv i održiv izvor vode, energije, hranjivih tvari i drugih ponovno iskoristivih materijala kao što je biomulj. Međutim, uobičajena je praksa da se otpadna voda, nastala korištenjem prirodne ili kondicionirane vode za određenu namjenu, obrađuje i ispušta u recipijent, slijedeći linearni model gospodarenja vodama. U cilju očuvanja prirodnih vodnih sustava na održiv način, potrebno je prijeći iz linearnog modela u kružni model...
Analiza integriranog procesa elektrokoagulacije s cinkovim elektrodama potpomognuta sa zeolitom i ultrazvukom
Analiza integriranog procesa elektrokoagulacije s cinkovim elektrodama potpomognuta sa zeolitom i ultrazvukom
Ana-Marija Mikulandra
Ispitana je učinkovitost procesa obrade kompostne otpadne vode sa tri hibridna procesa elektrokoagulacije sa cinkovim elektrodama: elektrokoagulacija sa zeolitom, simultana elektrokoagulacija sa zeolitom i ultrazvukom te dvostupanjska elektrokoagulacija sa zeolitom i ultrazvukom. Usporedba učinkovitosti procesa provedena je preko sljedećih parametara: pH, električna vodljivost, temperatura, mutnoća, kemijska potrošnja kisika i ukupni isparni ostatak....
Analiza kakvoće zraka na području Splitsko-dalmatinske županije
Analiza kakvoće zraka na području Splitsko-dalmatinske županije
Iva Klanac
Zrak je smjesa plinova bez boje i mirisa, neophodna za život ljudi, biljaka i životinja. Zbog ljudskog zdravlja, ali i očuvanja okoliša iznimno je važno kontrolirati kakvoću zraka. U ovom radu analizirani su podatci koji ukazuju na stanje onečišćenosti zraka na području Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ), u petogodišnjem razdoblju (2013-2017.), temeljem izvješća javno dostupnih preko Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode. Najveća ...
Analiza kompozita PEO/MgO infracrvenom spektroskopijom s Fourierovom transformacijom pripremljenih ekstruzijom
Analiza kompozita PEO/MgO infracrvenom spektroskopijom s Fourierovom transformacijom pripremljenih ekstruzijom
Mihaela Brnadić
Svrha ovog rada bila je istražiti utjecaj dodatka magnezijevog oksida (MgO) na strukturu poli(etilen-oksida) (PEO). U tu svrhu su pripremljeni uzorci kompozita PEO/MgO različitih sastava na laboratorijskom ekstruderu, pri optimalnim uvjetima ekstrudiranja kako bi se izbjegla toplinska razgradnja. Primjenom infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom analizirani su uzorci kako bi se utvrdile moguće interakcije između komponenti....
Analiza odziva elektroda s ugljikovom pastom (uz 2-nitrofenil-oktil-eter kao vezivo) za određivanje acebutolola
Analiza odziva elektroda s ugljikovom pastom (uz 2-nitrofenil-oktil-eter kao vezivo) za određivanje acebutolola
Magdalena Gotovac
Zbog dobrih fizikalno-kemijskih svojstava u elektrokemijskim mjerenjima često se primjenjuju elektrode s ugljikovom pastom. Korištene komponente paste u ovom radu su: grafit, tekuće vezivo i ionsko- asocijacijski kompleks. Pripravljeno je i testirano 9 pasti u svrhu izrade primjenjivog senzora za potenciometrijsko određivanje acebutolola. Svaka pasta imala je različite omjere komponenata i različitu vrstu ionsko-asocijacijskog kompleksa. Za sve...
Analiza onečišćenja vodenih sustava primjenom Informacijskog sustava stanja okoliša
Analiza onečišćenja vodenih sustava primjenom Informacijskog sustava stanja okoliša
Jerka Jurić Bubić
Voda je jedna od najzastupljenijih, ali i najnužnijih tvari na Zemlji. U ovom radu analizirano je onečišćenje vodnih sustava u petogodišnjem razdoblju od 2013. do 2017. na području Splitsko-dalmatinske županije primjenom Informacijskog sustava stanja okoliša. Ukupne godišnje količine ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u vode i/ili more iz sustava javne odvodnje u razdoblju od 2013. do 2017. osciliraju, dok ukupne godišnje količine...
Analiza pada tlaka pri strujanju fluida kroz porozni sloj
Analiza pada tlaka pri strujanju fluida kroz porozni sloj
Maris Vatović
Prilikom strujanja fluida kroz porozni sloj dolazi do gubitaka energije fluida uslijed površinskog trenja i oblika ĉestica koje formiraju taj sloj. Ukupan gubitak energije fluida manifestira se padom tlaka kojeg je moguće eksperimentalno i raĉunski odrediti. U ovom radu izvršena je karkterizacija triju poroznih slojeva ĉije se veliĉine ĉestica znaĉajno razlikuju. TakoĊer je sagledan utjecaj visine poroznog sloja i površinske brzina strujanja fluida na pad tlaka u...
Analiza prijenosa tvari pri kompetitivnom vezanju Pb, Cd i Zn iz binarnih  sustava na nepomičnom sloju prirodnog zeolita
Analiza prijenosa tvari pri kompetitivnom vezanju Pb, Cd i Zn iz binarnih sustava na nepomičnom sloju prirodnog zeolita
Blaženka Miličević
Ispitano je uklanjanje kadmijevih i cinkovih iona na nepomičnom sloju prirodnog zeolita iz vodene otopine (Cd+Zn) koncentracijskog omjera Cd/Zn od 0,13 i 0,14, pri protocima od 1 i 2 mL/min. Prirodni zeolit klinoptilolit pokazao je dobru učinkovitost u uklanjanju Cd i Zn iona iz binarnog sustava pri ispitanim eksperimentalnim uvjetima. Dobiveni rezultati uspoređeni su s binarnim sustavom (Pb+Zn) za iste eksperimentalne uvjete. Utvrđen je efekt istiskivanja iona...

Pages