Pages

Hlađenje kliznog ležaja rotacijske peći za proizvodnju portland cementa
Hlađenje kliznog ležaja rotacijske peći za proizvodnju portland cementa
Mario Gulišija
Završni rad predstavlja proračun višecijevnog izmjenjivača topline s učvršćenim snopom cijevi, tip 1-2, u svrhu hlaĎenja mineralnog ulja kojim se podmazuju klizni ležajevi rotacijske peći za proizvodnju portland cementa na ulaznom bloku, tj. na strani ulaza materijala. Cilj ovog završnog rada je ispitati karakteristike industrijskih višecijevnih izmjenjivača topline, duljine cijevi 690 i/ili 404 mm kako bi se isti mogli primijeniti za hlaĎenje ...
ISPITIVANJE AFINITETA MIJEŠANOG DIFENILANTRACENSKOG I ESTERSKOG DERIVATA KALIKS(4)ARENA PREMA VEZANJU ODABRANIH ORGANSKIH SPOJEVA
ISPITIVANJE AFINITETA MIJEŠANOG DIFENILANTRACENSKOG I ESTERSKOG DERIVATA KALIKS(4)ARENA PREMA VEZANJU ODABRANIH ORGANSKIH SPOJEVA
Daniel Perožić
S ciljem da se ispita kompleksacijski afinitet miješanog difenilantracenskog i esterskog derivata kaliksarena (5,11,17,23 tetra-tert-butil-25-(9,10-difenilantracen-2-iloksietoksi)-26,27,28- tris(etiloksikarbonilmetoksi)-kaliks[4]aren), K, prema odabranim organskim spojevima - rodaminu B, auraminu O i fluoresceinu te timokinonu, proveden je niz spektrofotometrijskih titracija u smjesi otapala acetonitril/diklormetan (φ = 0,5:0,5). Na temelju eksperimentalnih...
Identifikacija hlapljivih organskih metabolita u urinu trudnih žena s preeklampsijom
Identifikacija hlapljivih organskih metabolita u urinu trudnih žena s preeklampsijom
Jure Mrvelj
Različiti organizmi kao što su bakterije, plijesni i ljudi proizvode i oslobađaju relativno nepoznatu klasu metabolita. Ovi hlapljivi organski metaboliti skraćeno nazvani VOM (engl. Volatile organic metabolites) predstavljaju svojevrsni biosignal koji odražava zbroj svih utjecaja, uključujući genetiku, čimbenike okoliša, stanje prehrane i bolesti. Do sada su hlapljivi organski metaboliti kod ljudi otkriven u različitim tjelesnim medijima, ...
Imobilizacija pekarskog kvasca u alginatnoj i umreženoj želatinskoj matrici
Imobilizacija pekarskog kvasca u alginatnoj i umreženoj želatinskoj matrici
Ema Kostešić
Suhi pekarski kvasac suspendiran je u otopini Na-alginata i imobiliziran dokapavanjem u otopinu CaCl 2 . Na taj način kvasac je ostao zarobljen u netopljivom Ca-alginatu. Također, provedena je imobilizacija stanica kvasca u otopini želatine uz dodatak glutaraldehida kao sredstva za umrežavanje. Uspješnost procesa imobilizacije na pojedinoj matrici praćena je određivanjem količine etanola dobivenog fermentacijom glukoznog supstrata. Zaključeno...
Implementacija sustava sigurnosti hrane u proizvodnji sušene kračice
Implementacija sustava sigurnosti hrane u proizvodnji sušene kračice
Deni Vuleta
Cilj ovog rada je opisati uspostavu sigurnosti hrane i implementacija HACCP sustava u proizvodnom pogonu za proizvodnju sušene kraĉice. Svrha rada bila je analiza opasnosti i odreĊivanje kritiĉnih kontrolnih toĉaka (KKT). OdreĊivanje kritiĉnih kontrolnih toĉaka provedeno je pomoću analize opasnosti i primjenom stabla odluke. IzraĊen je HACCP plan za proces proizvodnje koji ukljuĉuje naĉin monitoringa kritiĉnih kontrolnih toĉaka s ...
Indirektni sustav hlađenja
Indirektni sustav hlađenja
Matea Baturina
Završni rad predstavlja proračun indirektnog rashladnog procesa u mljekarskoj industriji u svrhu hlađenja 1000 L mlijeka u jednom satu s 15 o C na 4 o C, u hladnjaku pomoću vodene otopine soli (rasoline). Rasolina se u isparivaču hladi s 0 o C na -3 o C. Proces se vrši u području zasićenja, a rashladna tvar je amonijak. Dakle, toplinska energija mlijeka preko posrednika (rasoline) predaje se rashladnoj tvari – amonijaku koji na račun ...
Inhibicija acetilkolinesteraze odabranim organskim sulfidima
Inhibicija acetilkolinesteraze odabranim organskim sulfidima
Katarina Pedić
Enzimi su snažni biokatalizatori bez čije se aktivnosti većina kemijskih reakcija u biološkom sustavu ne bi odvijala. Enzimskoj skupini hidrolaza pripada jedan od najučinkovitijih enzima u prirodi, acetilkolinesteraza (AChE). Fiziološka uloga AChE je da prilikom prijenosa živčanog impulsa hidrolizira neuroprijenosnik acetilkolin (ACh) na acetat i kolin i tako smanjuje aktivnost ACh. Važan je faktor u tretmanu teških neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove ...
Inhibicija enzima a-amilaze eteričnim uljima biljaka iz porodice lamiaceae
Inhibicija enzima a-amilaze eteričnim uljima biljaka iz porodice lamiaceae
Ena Džidara
Današnjim naĉinom ţivota iz dana u dan globalno raste prisutnost nekih ne zaraznih bolesti, kao što su Alzheimerova bolest, Diabetes mellitus i pretilost. Potreba za mjerama u borbi protiv ovih bolesti posljednih je godina, diljem svijeta, potakla povećan broj istraţivanja s ciljem otkrivanja novih prirodno prisutnih aktivnih spojeva sa svojstvima korisnim za ljudsko zdravlje. Usporavanje probave škroba inhibicijom enzima kao što je α-amilaza igra kljuĉnu ...
Inhibicija enzima eteričnim uljem artemisiae vrsta
Inhibicija enzima eteričnim uljem artemisiae vrsta
Klara Dujmović
Cilj ovog završnog rada bio je pregled dostupne znanstvene literature na temu in vitro inhibicije enzima eteričnim uljima biljaka roda Artemisiae. Brojna bolesna stanja u ljudi tretiraju se ili preveniraju na način da se enzimi ključni u procesima vezanim uz pojedina bolesna stanja inhibiraju. Obzirom da se uz lijekove koji se koriste u tretmanima ovih i sličnih bolesti vezuju i određene nuspojave, znanstvena zajednica je u stalnoj potrazi za tvarima ...
Inhibicija korozije 5052 aluminijske legure pomoću askorbinske kiseline
Inhibicija korozije 5052 aluminijske legure pomoću askorbinske kiseline
Katarina Oreb
Primjenom polarizacijskih metoda i elektrokemijske impedancijske spektroskopije ispitana je mogućnost inhibicije korozije 5052 aluminijske legure (AlMgCr) pomoću askorbinske kiseline (u granicama od 110 -6 do 110 -2 M) u 0.5 M NaCl otopini pri 20 o C. Određeni su korozijski potencijali, korozijska struja, polarizacijski otpor, otpor prijenosu naboja, kapacitet površinskog sloja i difuzija kroz površinski sloj. Izračunata je pokrivenost površine molekulama inhibitora te...
Inhibicija korozije bakra netoksičnim prirodnim spojevima
Inhibicija korozije bakra netoksičnim prirodnim spojevima
Antea Hrepić
U ovom radu ispitana je mogućnost primjene želatine te smjese želatine i alge Padina pavonica kao netoksičnih zaštitnih prevlaka bakra u 0,5 mol dm –3 otopini NaCl pri različitim temperaturama. Prirodni netoksični spojevi naneseni su na površinu bakra sol-gel postupkom uranjanjem. Istraživanja su provedena elektrokemijskim metodama (metoda mjerenja potencijala otvorenog kruga, metoda linearne polarizacije i potenciodinamička ...
Inhibicija korozije bakra pomoću propolisa
Inhibicija korozije bakra pomoću propolisa
David Gracić
U radu je ispitana mogućnost inhibicije korozije bakra pomoću propolisa u mirujućoj 0,5 mol dm-3 NaCl otopini i uz miješanje otopine magnetskom miješalicom. Mjerenja su provedena u 200 cm3 NaCl otopine u koju je dodano 4 ml alkoholnog ekstrakta propolisa. Također je ispitano i zaštitno djelovanje propolisa nanesenog na površinu elektrode i osušenog na zraku pri čemu se formirala suha prevlaka propolisa na površini. Rezultati ispitivanja su pokazali da prevlaka propolisa znatno...

Pages