Pages

Inhibicijski učinak odabranih biljnih ekstrakata na aktivnost enzima α-glukozidaza
Inhibicijski učinak odabranih biljnih ekstrakata na aktivnost enzima α-glukozidaza
Vicenzia Miletić
Šećerna bolest je rastući javnozdravstveni problem. Mnoga provedena istraživanja potvrdila su dobrobiti ljekovitih biljaka s hipoglikemijskim učinkom u liječenju dijabetesa. Učinak ovih biljaka može odgoditi razvoj komplikacija šećerne bolesti te ispraviti metaboličke nepravilnosti. Cilj ovog rada bio je testirati sposobnost eteričnih ulja i hidrolata odabranih biljnih vrsta da inhibiraju enzim α-glukozidazu, metodom po Sigma-Aldrichu. Za uzorke hidrolata je određen i...
Inhibicijsko djelovanje huperzina A I B-pinena na aktivnost acetilkolinesteraze
Inhibicijsko djelovanje huperzina A I B-pinena na aktivnost acetilkolinesteraze
Barbara Novosel
Enzimi su molekule neophodne za život, a po sastavu su uglavnom proteini. Kataliziraju reakcije tako da stabiliziraju prijelazno stanje i mogu ubrzati reakciju za faktor koji može biti veći od milijun. Nedostatak samo jednog enzima u tijelu može biti koban. Visoko su specifiĉni za svoje reaktante (supstrate) i reakcije koje kataliziraju. Inhibitori su molekule koje smanjuju aktivnost enzima, mnogi inhibitori su i uĉinkoviti lijekovi. Alzheimerova ...
Inhibicijsko djelovanje seskviterpena (<i>β</i>-kariofilena i karofilen oksida) na aktivnost acetilkolinesteraze
Inhibicijsko djelovanje seskviterpena (β-kariofilena i karofilen oksida) na aktivnost acetilkolinesteraze
Antonija Bodač
Acetilkolinesteraza (AChE) je enzim iz obitelji hidrolaza (E.C.3.1.1.7.). Razgrađuje neuroprijenosnik acetilkolin na acetat i kolin i tako smanjuje aktivnost acetilkolina. Inhibicija acetilkolinesteraze ima ključnu ulogu u ublaţavanju simptoma kod Alzheimerove demencije (vaţno za početne stadije). Alzheimerova bolest je progresivna degenerativna bolest središnjeg živčanog sustava koja se očituje gubitkom živčanih stanica u moždanoj kori s posljedičnom atrofijom mozga i...
Inhibicijsko djelovanje α- i β-jonona na aktivnost acetilkolinesteraze
Inhibicijsko djelovanje α- i β-jonona na aktivnost acetilkolinesteraze
Iva Grbelja
Enzimi su biokatalizatori koji kataliziraju reakcije na način da stabiliziraju prijelazno stanje, najviše energijsko stanje na reakcijskom putu. Enzimi su visoko specifični i po reakcijama koje kataliziraju i po supstratu. Acetilkolinesteraza (AChE) je enzim iz skupine hidrolaza. Njezina je fiziološka uloga hidroliza neuroprijenosnika acetilkolina (ACh) tijekom prijenosa živčanih impulsa. Nalazi se u sinapsama te živčanim i glija stanicama ljudskog mozga. Alzheimerova bolest se...
Inovativne metode izolacije bioaktivnih spojeva iz biljnog materijala primjenom eutektičkih otapala
Inovativne metode izolacije bioaktivnih spojeva iz biljnog materijala primjenom eutektičkih otapala
Pavao Ćurlin
Cilj ovog rada bilo je istražiti eutektička otapala (DES), te njihovu primjenu u izolaciji bioaktivnih spojeva iz biljnog materijala. Eutektička otapala zbog svojih svojstava i lakoće pripreme sve više zamjenjuju organska otapala u industriji. Nastaju miješanjem dvaju ili više prirodnih organskih komponenata, kao što su kolin klorid, karboksilne kiseline, urea, glicerol i drugi. Važan je odabir komponenata prilikom pripreme...
Intuitivno interpretiranje promjene kinetičko-difuzijskih fenomena u ovisnosti o koncentraciji osnovnog elektrolita: oksidacija galne kiselina na elektrodi od staklastog ugljika
Intuitivno interpretiranje promjene kinetičko-difuzijskih fenomena u ovisnosti o koncentraciji osnovnog elektrolita: oksidacija galne kiselina na elektrodi od staklastog ugljika
Lucija Sinković
Na pad membranskog potencijala kroz električni dvosloj uglavnom utječe koncentracija iona u difuznom sloju. Ovaj pad potencijala vlada se prema Poissonovoj jednadžbi (Gaussovom zakonu). Kako je ovaj parametar ključan za razumijevanje elektrokemijskih pojava i fenomena prijenosa mase, ovaj diplomski rad donosi detaljan osvrt na utjecaj koncentracije osnovnog elektrolita (kao izvora iona) na pad membranskog potencijala. U svjetlu ovih pojava, predloženo je objašnjenje ...
Ionska provodnost polimernih kompozita na osnovi poli(etilen-oksida) i poli(etilen-glukola)
Ionska provodnost polimernih kompozita na osnovi poli(etilen-oksida) i poli(etilen-glukola)
Josipa Lovrić
Ovaj rad bavi se ispitivanjem utjecaja dodatka litijevog montmorilonita (Li-MMT) na toplinske prijelaze (staklište, talište), kristalnost i ionsku provodnost poli(etilen-oksida) (PEO) i poli(etilen-glikola) (PEG). U svrhu ispitivanja korištene su metode diferencijalne pretražne kalorimetrije (DSC), infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom (FT-IR) i elektrokemijske impedancijske spektroskopije (EIS). Li-MMTpripremljen je procesom ionske izmjene iz prirodnog...
Ionske tekućine
Ionske tekućine
Luka Čatlak
Ionske tekućine su soli koje mogu biti u tekućem agregatnom stanju pri sobnoj temperaturi. Najčešće su sastavljene od organskog kationa te anorganskog ili organskog aniona. Razvoj istraživanja ionskih tekućina značajan je zbog njihove široke primjene u raznim tehnologijama i industrijama. Cilj ovog rada je objasniti što su ionske tekućine, njihovu strukturu, razna fizikalno-kemijska svojstva koja posjeduju te njihovu sintezu. Nadalje, cilj ovog rada je opisati primjenu...
Ionski izmjenjivači i njihova primjena u demineralizaciji vode
Ionski izmjenjivači i njihova primjena u demineralizaciji vode
Lucija Baranović
Ionska izmjena je reverzibilan proces koji se odvija između krute faze i otopine elektrolita. Kod navedenog procesa koriste se ionski izmjenjivači koji predstavljaju krute u vodi netopljive, različite kopolimere umrežene u trodimenzionalnu strukturu. Obzirom na vrstu iona kojeg izmjenjuju razlikujemo: jako kiseli kationski izmjenjivač, slabo kiseli kationski izmjenjivač, slabo bazni anionski i jako bazni anionski izmjenjivač. Svoju primjenu nalaze u ...
Isparljivi organski spojevi invanzivne crvene alge Asparagopsis taxiformis (Rhodophyta): halogenirani ugljikovodici
Isparljivi organski spojevi invanzivne crvene alge Asparagopsis taxiformis (Rhodophyta): halogenirani ugljikovodici
Narda Stipanović
Alge su široka skupina fotosintetskih autotrofnih organizama nalik na biljke, ali bez korijena, lišća ili cvjetova. Osim što su najveći proizvoĊaĉi kisika, pokazatelji su stanja okoliša, proĉišćivaĉi voda, ali i predmet razliĉitih istraživanja. Pokazuju širok spektar bioaktivnosti (kao što su anti-age, antimikrobna, protuupalna i antidijabetiĉna aktivnost). S obzirom da alge žive u ekstremnim uvjetima, morale su razvijati mehanizme obrane, a organohalogeni spojevi u ...
Ispiranje tla s podruĉja rudnika Meţica u ultraĉistoj vodi razliĉitih pH vrijednosti
Ispiranje tla s podruĉja rudnika Meţica u ultraĉistoj vodi razliĉitih pH vrijednosti
Ana Mišković
Rad obraĊuje problematiku oneĉišćenja tla iz bivšeg rudnika olova i cinka u Meţanskoj dolini u susjednoj Sloveniji. Tijekom dugogodišnje rudarske i industrijske djelatnosti u dolini rijeke Meţe, tlo je postalo skladište otpadnih tvari rudnika koje sadrţe teške metale. Djelovanjem oborina nastajale su i procjedne vode, pomoću kojih su se štetne tvari širile dalje u podzemne vode i tako zagaĊivale okoliš. U ovom radu je provedeno preliminarno istraţivanje ispiranja ...
Ispiranje ukupne žive iz onečišćenog tla s područja rudnika Idrija
Ispiranje ukupne žive iz onečišćenog tla s područja rudnika Idrija
Mateja Trupina
Rudnik Idrija u Sloveniji bio je drugo najveće nalazište žive u svijetu. Iako je proizvodnja u rudniku prestala 1995. godine, tlo u području rudnika sadrži od 10 do čak 10 000 mg Hg/kg na drevnim mjestima prženja rude. Budući da je područje Idrije krško, oborinske i površinske vode mogu ispirati živu iz onečišćenog tla u dublje slojeve, odakle ona može dospjeti i u podzemne vode. U cilju procjene potencijalnog ispiranja Hg, eksperimenti su provedeni s...

Pages