Pages

Gorka morska voda kao potencijalni izvor MgO
Gorka morska voda kao potencijalni izvor MgO
Zrinka Klarić
Zbrinjavanje gorke morske vode od velike je važnosti za očuvanje ekosustava stoga se iznalaze razne metode za njeno iskorištavanje. Cilj rada je istražiti do sada primijenjene metode za iskorištavanja gorke morske vode kao potencijalnog izvora magnezijeva oksida visoke čistoće. Gorka morska voda nastaje kao nusproizvod prilikom proizvodnje NaCl iz morske vode djelovanjem sunčeve energije, te predstavlja koncentrirani oblik mnogih soli. Iz gorke morske vode primjenom ...
Gospodarenje građevinskim otpadom u Republici Hrvatskoj
Gospodarenje građevinskim otpadom u Republici Hrvatskoj
Božana Stipić
U ovome radu razrađena je tema građevinskog otpada i gospodarenja takvim otpadom na području Republike Hrvatske. Prvi dio ovoga rada, radi lakšeg razumijevanja, baziran je na sam pojam otpada i njegovu podjelu prema mjestu nastanka, svojstvima te se spominju i posebne kategorije definirane na području RH. Objašnjeno je i gospodarenje svim vrstama otpada na temelju kružnog gospodarstva, kojim se trebaju voditi sve članice Europske Unije. Također, naglašena je i potreba izgradnje...
Gospodarenje polimernim ambalažnim otpadom u Republici Hrvatskoj
Gospodarenje polimernim ambalažnim otpadom u Republici Hrvatskoj
Mia Henjak
Ambalaža predstavlja svaki proizvod koji se upotrebljava za čuvanje i transport sirovina i gotovih proizvoda. Polimeri se zbog svojih povoljnih svojstava, lakog oblikovanja te male gustoće često koriste za izradu ambalaže. Proizvodnja polimerne ambalaže raste, a time i količina polimernog ambalažnog otpada. U 2019. godini u Republici Hrvatskoj više od 50% ambalaže završilo je na odlagalištima od čega je preko 17% plastične ambalaže. Neadekvatno odlaganje...
Gospodarenje polimernim otpadom
Gospodarenje polimernim otpadom
Nikolina Miličević
U ovom radu provedena je analiza proizvodnje i oporabe polimernih materijala u svijetu, a napose u Europskoj uniji. Hrvatska kao članica Europske unije dužna je ispunjati njihove zahtjeve i visoke standarde gospodarenja polimerni otpadom te u korisne svrhe trošiti dobiveni novac iz EU fondova. Proizvodnja i potrošnja polimera u svijetu stalno raste, a time i količina polimernog otpada. Polimerni otpad predstavlja jedan od većih ekoloških problema današnjice. ...
Granica stvaranja trostrukih iona u otopinama amonijevog bromida i 90% butan-2-ola
Granica stvaranja trostrukih iona u otopinama amonijevog bromida i 90% butan-2-ola
Ivana Horvat
Konduktometrijskom metodom određena je granica nastajanja trostrukih iona u otopinama amonijevog bromida i 90 %-tnog butan-2-ola pri temperaturi od 25°C. Za obradu podataka korišten je kemijski model provodnosti utemeljen na jednadžbi za provodnost Fuoss-Hsia. Iz koncentracijske ovisnosti elektrolitne vodljivosti razrijeđenih otopina izračunate su granična molarna provodnost i termodinamička konstanta ravnoteže za ionsku asocijaciju te granična molarna provodnost trostrukih...
Gravimetrijske metode analize
Gravimetrijske metode analize
Antoneta Bogdan
Cilj ovog rada je teorijsko razmatranje i eksperimentalna primjena gravimetrijskih metoda analize. Koncentracija nikla je određena gravimetrijskom metodom s taložnim reagensom dimetilglioksimom. Koncentracija kalcija je određena gravimetrijskom metodom taloženja iz homogene otopine uz oksalnu kiselinu kao taložni reagens. Koncentracija bakra određena je elektrogravimetrijski.
Grejpfrut (Citrus paradisi): Izolacija i karakterizacija limonena i naringina
Grejpfrut (Citrus paradisi): Izolacija i karakterizacija limonena i naringina
Josip Tomaš
Grejpfrut (Citrus paradisi) pripada porodici Rutaceae. Ovo istraživanje je usmjereno na identifikaciju hlapljivih i nehlapljivih fitokemikalija izoliranih iz suhe kore grejpa. Hlapljive tvari, izolirane ekstrakcijom s heksanom u Soxhlet aparaturi, analizirane su pomoću GC-MS-a. Hlapljivi ekstrakt sadržavao je više od 80% monoterpena limonena. Također su pronaĊeni i ostali, manje zastupljeni monoterpeni α- i β-pinen i sabinen, te...
HACCP u proizvodnji pršuta
HACCP u proizvodnji pršuta
Sara Pupačić
U ovom radu prikazana je provedba HACCP sustava kod proizvodnje pršuta. Na samom poĉetku opisani su opći propisi i smjernice HACCP sustava kvalitete. Zatim su saţeto i jasno definirani i opisani svi koraci tehnološkog procesa proizvodnje pršuta, konstruirani dijagrami, te je opisan proizvod. Slijedila je analiza rizika svih koraka tehnološkog procesa, identificirane su CCP ocjenjivanjem rizika i primjenom dijagrama odluka. Za identificirane CCP izraĊen je HACCP ...
Hibridni proces obrade procjedne vode s odlagališta otpada korištenjem zeolita
Hibridni proces obrade procjedne vode s odlagališta otpada korištenjem zeolita
Marija Petković
Iako zeoliti pokazuju visoki potencijal uklanjanja različitih onečišćenja iz otpadnih voda, zbog složenosti sastava procjedne vode s odlagališta otpada, prije njihove obrade sa zeolitom sugerira se provesti prethodnu predobradu različitim metodama, kako bi se postigla zadovoljavajuća kvaliteta efluenta. Takva kombinacija metoda obrade sa zeolitom, uz prethodnu predobradu, naziva se hibridnim procesima obrade uz korištenje zeolita. U ovom radu, za pročišćavanje procjedne...
Hidratacija kalcij sulfoaluminatnog cementa u sustavima pasta i suspenzija
Hidratacija kalcij sulfoaluminatnog cementa u sustavima pasta i suspenzija
Mira Brnić
Kalcij sulfoaluminatni cement (CSA), je alternativa portland cementu (OPC). Tehnologija proizvodnje CSA karakterizirana je manjom emisijom ugljikovog dioksida, nižim temperaturama proizvodnje te mogućnošću korištenja otpadnog materijala kao sirovine. CSA u odnosu na OPC, razvija veće rane čvrstoće, brže očvršćava i posjeduje bolja antikorozivna svojstva. U ovom radu istraživana su hidratacijska svojstva tržišno dostupnog cementa Ali Pre Green (Italcementi, ...
Hidrotermalna sinteza i karakterizacija nanostrukturiranog TiO2
Hidrotermalna sinteza i karakterizacija nanostrukturiranog TiO2
Dorothy Šimotić
: Sinteza nanostrukturiranih čestica TiO 2 u ovom radu je provedena hidrotermalnom metodom. Kao prekursor za sintezu korišten je titanijev (IV) izopropoksid (TTIP), pri čemu je metanol upotrijebljen kao otapalo. Pripravljena smjesa prebačena je u trogrlu tikvicu te je uz dokapavanje vode i refluks tijekom 3 sata pri temperaturama 80°C, 82°C i 85°C provedena sinteza TiO 2 . Nakon kristalizacije provedena je separacija krute faze te je dobiveni produkt sušen i...
Hlapljivi organski spojevi vina Traminac
Hlapljivi organski spojevi vina Traminac
Ivona Surjan
Traminac je plemenita i stara sorta vinove loze koja se tradicionalno uzgaja na području Iloka. Iločki traminac je vodeće vino među europskim tramincima čemu svjedoče brojne nagrade i priznanja. Grožđe daje poluslatka bijela vina koja se odlikuju karakterističnom profinjenom aromom i bouquetom. Vrlo lako se mogu prepoznati arome latica ruža, breskve, vanilije i mineralnih tonova. Za istraživanje hlapljivih organskih spojeva izabrana su...

Pages