Pages

Elektrokemijsko ponašanje Ti i Ti-6V-4Al legure
Elektrokemijsko ponašanje Ti i Ti-6V-4Al legure
Dario Kvrgić
Dugotrajna stabilnost oksidnih filmova na Ti i legurama Ti ima odlučujuću ulogu pri odabiru ovih biokompatibilnih materijala za izradu različitih medicinskih i dentalnih implantata. U ovom radu ispitano je elektrokemijsko i korozijsko ponašanje Ti i Ti-6V-4Al legure u slanoj otopini fosfatnog pufera (PBS, pH = 7.4) na 37 o C (tj. u simuliranoj fiziološkoj otopini u ljudskom tijelu) praćenjem vremenske promjene potencijala otvorenog strujnog kruga, primjenom...
Elektrokemijsko ponašanje bizmuta u boratnom elektrolitu
Elektrokemijsko ponašanje bizmuta u boratnom elektrolitu
Antonela Sirovina
U ovom radu istraživana je izgradnja oksidnog filma na bizmutu u otopini boratnog pufera, pH = 8.1, pri sobnoj temperaturi metodom cikličke voltametrije, potenciostatskom pulsnom metodom i elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom. Tijekom anodne polarizacije u boratnom elektrolitu bizmut se prekriva slojem Bi 2 O 3 Cikličkom voltametrijom određeni su potencijali anodne nukleacije Bi 2 O 3 te njegove katodne dekompozicije. Impedancijska mjerenja provedena...
Elektrokemijsko ponašanje cisteina na kompozitnim elektrodama s kserogel - ugljikovim nanočesticama-AgCuS kompozitima kao osjetilnim materijalom
Elektrokemijsko ponašanje cisteina na kompozitnim elektrodama s kserogel - ugljikovim nanočesticama-AgCuS kompozitima kao osjetilnim materijalom
Ana Jerončić
Elektrokemijsko ponašanje kompozitnih elektroda sa kserogel ugljikovim nanočesticama i ternarnim sulfidom AgCuS, kao osjetilnim elementom je ispitivano u ovom radu, u svrhu elektrokemijskog određivanja cisteina. Kserogelni kompoziti razvijeni na ovaj način su upotrijebljeni kao osjetilni elementi u poli(vinil) klorid matricama za modificiranje površine elektrode od staklastog ugljika. Mjerenja su vršena pri trima pH vrijednostima (pH 5, pH 7 i pH...
Elektrokemijsko ponašanje i analitička primjena modificiranih elektroda
Elektrokemijsko ponašanje i analitička primjena modificiranih elektroda
Olga Mustapić
Trend pronalaska brzih tehnika probira i kvantifikacije virusa je u fokusu današnjih istraživanja, jer zahtjevi tržišta diktiraju ubrzanu dijagnostiku. Pronalazak metode kvantifikacije virusa bez opsežne pripreme uzoraka trenutno u svijetu predstavlja globalni problem, ali s druge strane otvara i mogućnost velike zarade farmaceutskim i drugim kompanijama. U ovom radu opisane su komercijalne i elektrokemijske metode u dijagnostici virusa, njihove prednosti i mane, te...
Elektrokemijsko ponašanje katehina na ugljikovim nanomaterijalima : prilog optimizaciji elektrolitičkih metoda određivanja prirodnih reducensa
Elektrokemijsko ponašanje katehina na ugljikovim nanomaterijalima : prilog optimizaciji elektrolitičkih metoda određivanja prirodnih reducensa
Ružica Magazin
U ovom radu izvršena je modifikacija elektrode od staklastog ugljika sa različitim ugljikovim nanomaterijalima (grafen, elektrokemijski reducirani grafenov oksid, jednozidne ugljikove nanočestice, višezidne ugljikove nanočestice). Ispitano je elektrokemijsko ponašanje modificiranih i elektrokemijski funkcionaliziranih elektroda u prisutnosti katehina u tri različita pufera (acetatni pufer, Britton-Robison pufer, model otopine vina), te pri različitim pH vrijednostima (2,6-3,6 u...
Elektrokemijsko ponašanje kofeinske kiseline na ugljikovim nanomaterijalima: prilog optimizaciji elektroanalitičkih metoda određivanja prirodnih reducensa
Elektrokemijsko ponašanje kofeinske kiseline na ugljikovim nanomaterijalima: prilog optimizaciji elektroanalitičkih metoda određivanja prirodnih reducensa
Ana Boban
U ovom radu su predstavljeni rezultati istraživanja ponašanja kofeinske kiseline na različito modificiranim elektrodama od staklastog ugljika. Elektrokemijska ispitivanja su vršena u tri različite puferske otopine (acetetnom, otopini model vina, Britton-Robinson puferu) te pri različitim pH vrijednostima (2,6 – 3,6 u Britton-Robinson puferu). Uočena je znatna ovisnost elektrokemijskog ponašanja kofeinske kiseline na modificiranim elektrodama u ovisnosti o...
Elektrokemijsko ponašanje kvercetina na ugljikovim nanomaterijalima: prilog optimizaciji elektroanalitičkih metoda određivanja prirodnih reducensa
Elektrokemijsko ponašanje kvercetina na ugljikovim nanomaterijalima: prilog optimizaciji elektroanalitičkih metoda određivanja prirodnih reducensa
Martina Miše
U ovom radu su predstavljeni rezultati istraživanja ponašanja kvercetina na različito modificiranim elektrodama od staklastog ugljika. Elektrokemijska ispitivanja su vršena u tri različita pufera (acetetnom, otopini model vina, Britton-Robinson puferu) te pri različitim pH vrijednostima (2,6-6,6 u Britton-Robinson puferu). Uočena je znatna ovisnost elektrokemijskog ponašanja kvercetina na modificiranim elektrodama o mjernom puferu. Kao najpogodniji pufer ...
Elektrokemijsko ponašanje nehrđajućih čelika u slanoj otopini fosfatnog pufera
Elektrokemijsko ponašanje nehrđajućih čelika u slanoj otopini fosfatnog pufera
Kristina Šimić
Praćenjem vremenske promjene potencijala otvorenog strujnog kruga, primjenom linearne i cikličke polarizacije te elektrokemijske impedancijske spektroskopije ispitana je anodna i spontana korozija različitih vrsta nehrđajućeg čelika (AISI 304L, AISI 316L i 2205 DSS) u slanoj otopini fosfatnog pufera (PBS, pH = 7.4) pri 37 °C (tj. simuliranoj fiziološkoj otopini u ljudskom organizmu). Nakon anodne i spontane korozije, površine ispitivanih uzoraka ...
Elektrokemijsko ponašanje vodikovog peroksida i amonijaka na elektrodama od ugljikove paste modificirane sulfidima prijelaznih metala
Elektrokemijsko ponašanje vodikovog peroksida i amonijaka na elektrodama od ugljikove paste modificirane sulfidima prijelaznih metala
Jela Vukadin
U ovom radu je ispitivano elektrokemijsko ponašanje elektroda od ugljikove paste modificiranih različitom količinom ternarnih sulfida u svrhu elektrokemijskog određivanja vodikovog peroksida i amonijaka. Elektrokemijski procesi uočeni na ovako modificiranim elektrodama ukazuju na mogućnost indirektnog određivanja vodikovog peroksida i amonijaka. Ova metoda se zasniva na formiranju stabilnih kompleksa vodikovog peroksida i amonijaka s metalnim...
Eterično ulje gorke naranče (Citrus aurantium L.): usporedba metoda izolacije
Eterično ulje gorke naranče (Citrus aurantium L.): usporedba metoda izolacije
Antonija Parčina
Gorka ili divlja naranča (Citrus aurantium L.) je biljna vrsta iz porodice Rutaceae. Podrijetlom je iz jugoistočne Azije, a na Sredozemlje su je u 10. stoljeću donijeli Arapi. Posebno je zastupljena u parkovima južnog primorja (Dubrovnik, Korčula, Mljet, Hvar, Vis) gdje je osobit ukras svojim trajnim zelenilom. Cilj ovog rada je bio odrediti sastav i udio hlapljivih spojeva u eteričnom ulju gorke naranče, zatim ispitati antioksidacijsku aktivnost. Eterično ulje je pripravljeno...
FITOKEMIJSKI PROFIL ETERIČNIH ULJA I HIDROLATA BILJAKA LOVOR, RUŽMARIN, PRIMORSKI OMAN I MOTAR
FITOKEMIJSKI PROFIL ETERIČNIH ULJA I HIDROLATA BILJAKA LOVOR, RUŽMARIN, PRIMORSKI OMAN I MOTAR
Pavao Ćurlin
Cilj ovog rada je bio odrediti kemijski sastav i sadržaj hlapljivih spojeva u eteričnim uljima i hidrolatima biljaka lovora (Laurus nobilis L.), ružmarina (Rosmarinus officinalis L.), primorskog omana (Inula crithmoides L.) i motra (Crithmum maritimum L.) sakupljenih u proljeće na području srednje Dalmacije. Eterična ulja i hidrolati su dobiveni vodenom destilacijom u aparaturi po Clevengeru. Ulja su potom izravno analizirana u vezanom sustavu plinska kromatografija -...
FT-IR analiza polimernih materijala
FT-IR analiza polimernih materijala
Silvija Mađerić
Sažetak: Suvremena spektroskopska analiza u infracrvenom području, bilo u analitičkoj bilo u proizvodnoj praksi, podrazumijeva uporabu specijaliziranih baza podataka koje sadrže veliki broj spektara polimera, polimernih materijala i njihovih dodataka i čija uporaba uvelike olakšava njihovu identifikaciju. Cilj ovog rada je započeti izradu vlastite baze spektara polimera, polimernih materijala i njihovih dodataka. Primjenom tehnike vodoravne prigušene...

Pages