Pages

Elektrokemijska i spektrofotometrijska karakterizacija antioksidacijske aktivnosti ekstrakata dalmatinskog bilja
Elektrokemijska i spektrofotometrijska karakterizacija antioksidacijske aktivnosti ekstrakata dalmatinskog bilja
Ana Marija Kondža
Antioksidacijsko djelovanje prirodnih spojeva koji se nalaze u začinima, odnosno bilju procijenjeno je korištenjem elektrokemijskih i spektrofotometrijskih metoda. Odabrane su karakteristične biljke dalmatinskog područja: ružmarin, lovor i smilje. U svrhu postizanja što bolje ekstrakcije testirane su 4 metode ekstrakcije bioaktivnih tvari iz vodenih pripravaka. Izrađena je elektroda od pirolitičkog grafita, površine 7,5×10 -4 cm 2 , uz hipotezu kako će...
Elektrokemijska karakterizacija antioksidanasa na modificiranim elektrodama: Karotenoidi
Elektrokemijska karakterizacija antioksidanasa na modificiranim elektrodama: Karotenoidi
Ana Santro
Brojna istraživanja pokazuju kako konzumacija namirnica bogatih tvarima s antioksidacijskim djelovanjem imaju izrazito povoljan utjecaj na zdravlje čovjeka. Uloga antioksidansa je spriječiti štetne oksidacijske procese slobodnih radikala. Unošenjem različitih biljnih vrsta (voća, povrća, orašastih plodova, začinskoga bilja...) osobito onih iz prirodnog i organskog uzgoja sprječavamo reakcije koje mogu dovesti do mnogih degenerativnih promjena u...
Elektrokemijska karakterizacija antioksidansa na modificiranim elektrodama - pregled dostignuća
Elektrokemijska karakterizacija antioksidansa na modificiranim elektrodama - pregled dostignuća
Ana Krpina
Brojna istraživanja pokazuju kako je oksidativni stres stanje u kojem koncentracija antioksidansa u organizmu nije dovoljna za održavanje ravnoteže sa slobodnim radikalima. Konzumacija namirnica bogatih tvarima s antioksidacijskim djelovanjem imaju izrazito povoljan utjecaj na zdravlje čovjeka. Uloga antioksidansa je spriječiti štetne oksidacijske procese slobodnih radikala. Unošenjem različitih biljnih vrsta (voća, povrća, osobito začinskoga bilja...) ...
Elektrokemijska studija galne kiseline na modificiranim elektrodama od staklastog ugljika s ugljikovim nanomaterijalima: doprinos optimizaciji elektroanalitičkih metoda
Elektrokemijska studija galne kiseline na modificiranim elektrodama od staklastog ugljika s ugljikovim nanomaterijalima: doprinos optimizaciji elektroanalitičkih metoda
Ivana Bandić
U ovom radu izvršena je modifikacija elektrode od staklastog ugljika sa različitim ugljikovim nanomaterijalima (grafen, elektrokemijski reducirani grafenov oksid, jednozidne ugljikove nanočestice, višezidne ugljikove nanočestice). Ispitano je elektrokemijsko ponašanje modificiranih i elektrokemijski funkcionaliziranih elektroda u prisutnosti galne kiseline u različitim puferima (acetatni pufer, Britton-Robison pufer, model otopine vina). ...
Elektrokemijske pojave u razrijeđenim otopinama osnovnog elektrolita i utjecaj na procese u električnom dvosloju: voltametrijska i elektrokemijska impedancijska studija heksacijanoferata na elektrodi od staklastog ugljika
Elektrokemijske pojave u razrijeđenim otopinama osnovnog elektrolita i utjecaj na procese u električnom dvosloju: voltametrijska i elektrokemijska impedancijska studija heksacijanoferata na elektrodi od staklastog ugljika
Marko Grgić
U ovom radu detaljno su proučavani fenomeni na heterogenoj dodirnoj površini faza uz odvijanje faradejske reakcije. Prethodno su razjašnjene pojave odgovorne za uspostavu elektrokemijskog potencijala bez i u prisutnosti Fe(CN) 6 4- kao elektroaktivne vrste. Detaljno su opisane pojave u dvosloju, odgovorne za različita elektrokemijska ponašanja Fe(CN) 6 4- u otopinama različite koncentracije osnovnog elektrolita (KCl). Nadalje, elektrokemijskom impedancijskom ...
Elektrokemijsko dobivanje koloidnog srebra pomoću natrijevog citrata
Elektrokemijsko dobivanje koloidnog srebra pomoću natrijevog citrata
Nives Čačinović
Koloidno srebro posjeduje baktericidno, bakteriostatsko, antivirusno i antifungalno djelovanje protiv više od 500 mikroorganizama. Sve su češća istraživanja dobivanja koloidnog srebra zelenom sintezom, radi njegove moguće primjene u medicini kao učinkovitog antimikrobnog sredstva. Pri provedbi postupka dobivanja koloidnog srebra, važno je odabrati prihvatljivo otapalo, ekološki neškodljiv reducens i netoksičan stabilizator. U ovom radu, ispitivano je...
Elektrokemijsko određivanje kapaciteta kompleksiranja bakra u površinskom sloju mora obalnog srednjeg Jadrana
Elektrokemijsko određivanje kapaciteta kompleksiranja bakra u površinskom sloju mora obalnog srednjeg Jadrana
Iva Dešpoja
U radu je proučavan utjecaj specifičnog atmosferskog taloženja organske tvari na kapacitet kompleksiranja Cu 2+ (CuCC) u površinskim slojevima mora, s naglaskom na površinski mikrosloj mora (SML) srednjeg Jadrana koji je posebno osjetljiv na vanjske utjecaje u oligotrofnim uvjetima (veljača – srpanj 2019. godine). Primjenjena je diferencijalno pulsna voltametrija anodnog otapanja metala (DPASV) sa živinom kap elektrodom kao radnom elektrodom. Dobiveni...
Elektrokemijsko određivanje korozije željeza u kiselin kloridnim otopinama
Elektrokemijsko određivanje korozije željeza u kiselin kloridnim otopinama
Hrvoje Margeta
Cilj ovog rada je bio ispitati korozivno djelovanje kisele kloridne otopine na uzorak željeza elektrokemijskom metodom ekstrapolacije Tafelovih pravaca i metodom određivanja polarizacijskog otpora (Rp). Ispitivanja su provedena u tri kiselo kloridne otopine, međusobno različitih koncetracija HCl (0,1 M, 0,01 M i 0,0001 M) uz konstantnu količinu klorida (30 g NaCl/L otopine). S obje metode najveća struja korozije dobivena je u otopini s najvišom koncentracijom H + iona...
Elektrokemijsko određivanje vodikovog peroksida na kompozitnim elektrodama sa kserogel ugljikovim nanočesticama manganovog(IV) oksida kao osjetilnim materijalom
Elektrokemijsko određivanje vodikovog peroksida na kompozitnim elektrodama sa kserogel ugljikovim nanočesticama manganovog(IV) oksida kao osjetilnim materijalom
Lucija Radaš
U ovom radu je ispitivano elektrokemijsko ponašanje kompozitnih elektroda sa kserogel ugljikovim nanočesticama manganovog (IV) oksida kao osjetilnog materijala, u svrhu elektrokemijskog odreĎivanja vodikovog peroksida. Razvijeni kserogelni kompoziti su upotrijebljeni kao osjetilni elementi u poli(vinil) klorid matricama za modificiranje površine elektrode od staklastog ugljika. Mjerenja su vršena pri trima pH vrijednostima (pH 5, pH 7 i pH 9). ...
Elektrokemijsko ponašanje L-cisteina na elektrodama od ugljikove paste modificiranim sa bakrovim(I) oksidom
Elektrokemijsko ponašanje L-cisteina na elektrodama od ugljikove paste modificiranim sa bakrovim(I) oksidom
Kata Krstić
U ovom radu ispitivano je elektrokemijsko ponašanje L –cisteina na elektrodi od ugljikove paste te modificiranoj elektrodi od ugljikove paste sa bakrovim(I)oksidom, Cu 2 O. Elektrokemijsko ponašanje je praćeno cikličkom voltametrijom kod tri pH vrijednosti (pH 4, pH 7 i pH 9). Uočeno je nekoliko redoks procesa na elektrodi modificiranoj sa 5% bakrovog(I)oksida kada su mjerenja izvršena pri pH 4 bez i u prisutnosti cisteina. Uočene pojave su objašnjene u...
Elektrokemijsko ponašanje L-cisteina na elektrodama od ugljikove paste modificiranim srebro-bakrovim sulfidima
Elektrokemijsko ponašanje L-cisteina na elektrodama od ugljikove paste modificiranim srebro-bakrovim sulfidima
Meri Vuko
U ovom radu je ispitivano elektrokemijsko ponašanje elektroda od ugljikove paste modificiranih različitom količinom ternarnih sulfida (tri različita ternarna sulfida) u svrhu elektrokemijskog određivanja L-cisteina. Elektrokemijski procesi uočeni na ovako modificiranim elektrodama ukazuju na mogućnost indirektnog određivanja L-cisteina. Ova metoda se zasniva na formiranju stabilnih kompleksa L-cisteina s metalnim ionima ternarnih sulfida. Mjerenja su vršena pri dvije pH...
Elektrokemijsko ponašanje MnO2 modificirane elektrode od ugljikove paste u svrhu određivanja vodikovog peroksida
Elektrokemijsko ponašanje MnO2 modificirane elektrode od ugljikove paste u svrhu određivanja vodikovog peroksida
Ivana Gabela
U ovom završnom radu ispitivana je uporaba MnO 2 kao modifikatora za biosenzorsko određivanje glukoze s elektrodama od ugljikove paste. S obzirom na mogućnost redukcije MnO 2 s H 2 O 2 (kao produktom enzimske reakcije oksidacije glukoze s glukoza oksidazom) ovaj vid modifikacije ima potencijal za određivanje onih bioloških vrsta, koji u svom enzimskom ciklusu kao produkt reakcije imaju vodikov peroksid. Elektroda pripravljena od ugljikove paste s 5%...

Pages