Pages

Ispitivanje mehanizma prijenosa tvari i utjecaja aksijalne disperzije na vezanje Cd(II) i Zn(II) iz binarne vodene otopine na nepomičnom sloju prirodnog zeolita
Ispitivanje mehanizma prijenosa tvari i utjecaja aksijalne disperzije na vezanje Cd(II) i Zn(II) iz binarne vodene otopine na nepomičnom sloju prirodnog zeolita
Kristina Sabljo
Ispitan je proces uklanjanja kadmija i cinka postupkom u koloni iz binarne ekvimolarne vodene otopine ukupne početne koncentracije c o (Cd+Zn) ≈ 1 mmol/L pri protocima od Q = 1, 2 i 3 mL/min. Provedena su tri radna ciklusa i tri ciklusa regeneracije na istom uzorku zeolita visine sloja od 8 cm. Iz eksperimentalnih rezultata nacrtane su krivulje proboja i krivulje regeneracije, izračunati su karakteristični parametri te je utvrđena učinkovitost procesa. ...
Ispitivanje mogućnosti primjene različitih sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona bakra
Ispitivanje mogućnosti primjene različitih sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona bakra
Andrea Buzdovačić
U ovom radu je ispitana mogućnost primjene prirodnog zeolita, Fe(III)-modificiranog zeolita, kaolina, bentonita, apatita i koncentriranog apatita kao potencijalnih materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona bakra iz onečišćenih podzemnih voda. Šaržnim postupkom provedeno je zasićivanje sorbenata s ionima bakra te desorpcija iona bakra iz zasićenih sorbenata u otopinama ultračiste vode pH vrijednosti 2,94 i 6,46. Rezultati...
Ispitivanje mogućnosti primjene različitih sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona cinka iz onečišćenih podzemnih voda
Ispitivanje mogućnosti primjene različitih sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona cinka iz onečišćenih podzemnih voda
Melita Petrić
U ovom radu je ispitana mogućnost primjene prirodnog zeolita, Fe(III)-modificiranog zeolita, kaolina, bentonita, apatita i koncentriranog apatita kao potencijalnih materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona cinka iz onečišćenih podzemnih voda. Šaržnim postupkom je provedeno zasićivanje sorbenata s ionima cinka te desorpcija iona cinka iz zasićenih sorbenata u ultračistoj vode pH vrijednosti 2,94 i 6,46. Rezultati ukazuju na sljedeći red...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 1 : 2 pri pH vrijednostima 1 i 1,5 u otopinama FeCl3 i Fe(NO3)3
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 1 : 2 pri pH vrijednostima 1 i 1,5 u otopinama FeCl3 i Fe(NO3)3
Klara Bokšić
Osnovni cilj ovoga rada je testiranje ionsko selektivnih membranskih elektroda kako bi pronašli membranu koja je selektivna na željezove (III) katione (Fe 3+ ) te da se s odgovarajućom membranom može odrediti kolika je koncentracija Fe 3+ kationa u nekoj otopini. Prethodno je obavljena priprava i dobivanje membrana a svaka od njih razlikuje se u svom sastavu odnosno u omjerima pripadajućih komponenata. Dakle, potrebno je ispitati učinkovitost membrane ...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1
Petra Brajković
Provedeno je testiranje membranskih elektroda napravljenih od mješavine željezovog(III) fosfata i srebrovog sulfida uz dodatak teflona koji je odgovoran za kompaktnost. Opisano je testiranje dvije prethodno napravljene membrane u otopini željezovog(III) klorida, te ispitivanje odziva na željezove(III) katione potenciometrijskom metodom, kojoj je prednost jednostavnost i niska cijena. Testiranje se provodi u kiselom području pri pH=1. Osnovni cilj bio je...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1,5
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1,5
Ivana Brkan
Osnovni cilj ovog završnog rada je ispitivanje membranskih ion-selektivnih elektroda čiji je glavni sastojak FePO 4 u kiselom mediju (pH=1,5). U radu je opisana priprava i dobivanje membrana te njihovo ispitivanje u otopinama željezovog(III) nitrata i željezovog(III) klorida za odziv na željezove(III) katione. Odziv na željezove(III) ione ispituje se kod sljedećih membrana: • Membrana 2, M2: FePO 4 : Ag 2 S: PTFE u omjeru 1: 1: 2 • Membrana 3, M3: FePO 4 : Ag...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE u omjerima 1:4:5 i 1.5:6 pri pH vrijednostima 1 i 1,5
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE u omjerima 1:4:5 i 1.5:6 pri pH vrijednostima 1 i 1,5
Danijela Dragićević
Cilj ovog završnog rada je ispitivanje odziva ionsko-selektivnih membrana na Fe 3+ ione pri pH=1 i pH=1,5. Postupak pripreme i ispitivanje ovih elektroda je jednostavan, relativno jeftin, praktičan i brz te se danas vrlo često koriste. Selektivnost metode je povećana promjenom pH otopine uzorka. Membrane koje su se koristile tijekom rada slijedećeg su sastava:  MEMBRANA 4 : FePO 4 :Ag 2 S:PTFE= 1:4:5  MEMBRANA 5 : FePO 4 :Ag 2 S:PTFE= 1:5:6 Membrane su ispitivane ...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS: Ag2S: PTFE
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS: Ag2S: PTFE
Monika Ivančić
U radu su pripremljene heterogene membranske elektrode i potenciometrijsko određivanje željezovih(II) kationa pri pH=4,00 te pH=4,75. Mjerenja su rađena za svaku membranu kako bi se dobile granice dokazivanja i granica određivanja Fe 2+ iona. Membrane koje su se koristile za testiranje metodom slijednog razrjeđivanja tijekom završnog rada sljedećeg su sastava:  Membrana 1: FeS:Ag 2 S:PTFE=1:1:2, veličina 100-125 µm  Membrana 2: FeS:Ag 2...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS:Ag2S:PTFE veličina čestica manjih od 45 um
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS:Ag2S:PTFE veličina čestica manjih od 45 um
Tomislav Šoletić
Provedeno je ispitivanje odziva ion-selektivnih membrana na željezove(II) ione u osnovnoj otopini potenciometrijskom metodom mjerenja razlike potencijala. Osnovni cilj je bilo testirati membranske elektrode i ispitati mogućnost njihovog daljnjeg korištenja u druge svrhe. Prvi dio eksperimenta je proveden u otopini pH vrijednosti 4,00, a drugi dio je proveden u otopini pH vrijednosti 4,75. Ispitivane membrane su prethodno napravljene u sastavu FeS:Ag 2 S:PTFE...
Ispitivanje odziva membrana za ionsko-selektivne elektrode sastava FeS:Ag2S:PTFE 1:4:5 u acetatnome puferu
Ispitivanje odziva membrana za ionsko-selektivne elektrode sastava FeS:Ag2S:PTFE 1:4:5 u acetatnome puferu
Josipa Glavinić
Osnovni cilj ovoga završnoga rada je testiranje membranskih elektroda napravljenih od mješavine srebrovog sulfida, ţeljezovog(II) sulfida, te teflona u otopini acetatnog pufera pri pH=4,00. Opisano je testiranje prethodno napravljenih triju membrana u osnovnoj otopini ţeljezovog(II) sulfata heptahidrata, te ispitivanje odziva na ţeljezove(II) katione potenciometrijskom metodom, koja se pokazala najučinkovitijom zbog jednostavnosti,...
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s udjelom nanočestica 0.8, 1.0, 1.2%
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s udjelom nanočestica 0.8, 1.0, 1.2%
Anđela Mastelić
Prethodno su izrađene ionsko-selektivne membrane od srebrovog sulfida s nanočesticama cinkovog oksida na kojima je izvršeno testiranje na srebrove i kloridne ione .Potenciometrijska metoda se pokazala najučinkovitijom zbog jednostavnosti, praktičnosti i niske cijene. Selektivnost same metode je ispitana promjenom reakcijskih uvjeta kao što je pH otopine uzorka. Prvo se ispituje odziv ionsko-selektivne elektrode na Ag + ione, a zatim na Cl - ...
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s udjelom nanočestica ZnO 0.2, 0.4, 0.6%
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s udjelom nanočestica ZnO 0.2, 0.4, 0.6%
Andrea Jurišić
U cilju ovog rada ispituje se odziv ionsko-selektivne membrane na Ag + i Cl - ione pri pH = 0, 1, 2. Mjerenja su ponovljena tri puta kako bi se dobile granice dokazivanja i granica određivanja Ag + i Cl - iona. Za ispitivanje odziva i određene osjetljivosti na kloridne i srebrove ione korištena je potenciometrijska metoda koja se pokazala najučinkovitijom zbog svoje jednostavnosti, niske cijene i praktičnosti.

Pages