Pages

ELEKTROKEMIJSKO PONAŠANJE KOSITRA U OTOPINI NaCl KONCENTRACIJE 0,1 mol dm-3
ELEKTROKEMIJSKO PONAŠANJE KOSITRA U OTOPINI NaCl KONCENTRACIJE 0,1 mol dm-3
Anamarija Botić
Ispitano je korozijsko ponašanje kositra u 0,1 mol dm -3 otopini NaCl metodama linearne polarizacije u uskom i širokom području potencijala oko potencijala otvorenog strujnog kruga te metodom elektrokemijske impedancijske spektroskopije tijekom 5 sati boravka elektrode u elektrolitu. Polarizacijske krivulje analizirane su metodom ekstrapolacije Tafelovih pravaca te metodom Stern-Geary i određeni su korozijski kinetički parametri. Impedancijski spektri kositra u...
ELEKTROKEMIJSKO PONAŠANJE KOSITRA U OTOPINI NaCl UZ PRISUSTVO MOLIBDAT IONA
ELEKTROKEMIJSKO PONAŠANJE KOSITRA U OTOPINI NaCl UZ PRISUSTVO MOLIBDAT IONA
Mirna Barišić
Ispitivano je elektrokemijsko ponašanje kositra u NaCl otopini bez i uz dodatak molibdat iona, pri temperaturi 20 ± 2 o C. Korištene su metode linearne polarizacije i elektrokemijske impendacijski spektroskopije. Određeni su korozijski kinetički parametri: nagibi katodnih i anodnih Tafelovih pravaca (b k i b a ), gustoća korozijske struje (j kor ), polarizacijski otpor (R p ) i vrijednost korozijskog potencijala (E kor ). Zaključeno je da se molibdat ion...
ELEKTROKOAGULACIJA I PRIRODNI ZEOLIT RAZLIČITIH VELIČINA ČESTICA U OBRADI KOMPOSTNE PROCJEDNE VODE
ELEKTROKOAGULACIJA I PRIRODNI ZEOLIT RAZLIČITIH VELIČINA ČESTICA U OBRADI KOMPOSTNE PROCJEDNE VODE
Ana Midenjak
Kompostiranje je proces u kojem, uz kompost, nastaju i velike količine kompostne procjedne vode opterećene anorganskim i organskim onečišćenjima te mikroorganizmima koje je potrebno ukloniti prije ispuštanja u okoliš kako ne bi došlo do zagađenja. U ovom radu provedeno je ispitivanje učinka hibridnog procesa elektrokoagulacije zajedno sa zeolitom različitih veličina čestica na obradu kompostne procjedne vode. Tijekom eksperimenta pratila se promjena pH,...
Ekološka proizvodnja hrane
Ekološka proizvodnja hrane
Tea Ramljak
Ekološka proizvodnja temelji se na primjeni prirodnih tvari i postupaka. Odnosno, to je proizvodnja bez primjene mineralnih gnojiva, pesticida, hormona i ostalih agrokemikalija. Glavni cilj ekološke proizvodnje je proizvodnja hrane primjenom postupaka koji ne djeluju štetno na okoliš, niti na zdravlje životinja i ljudi. Koncept ekološke proizvodnje razvio se početkom dvadesetog stoljeća. Najveću ulogu u razvoju koncepta imali su znanstvenici. Oni ...
Ekološka proizvodnja i koraci do eko znaka za maslinovo ulje
Ekološka proizvodnja i koraci do eko znaka za maslinovo ulje
Klara Pavić
: Ekološka poljoprivreda podrazumijeva specifični sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi s ciljem proizvodnje zdrave hrane, odnosno zadovoljavanja odgovarajućih društvenih i gospodarskih potreba za očuvanje prirodnog ekosustava i okoliša. Konvencionalna poljoprivreda je, nakon prometa, drugi najveći uzročnik zagađenja tla, vode i zraka u Hrvatskoj. Europska unija zakonski je regulirala ekološku poljoprivredu Uredbom EU br. 2092/91. U...
Ekstrakcija uranija(VI) i plutonija (IV) it otpadnog nuklearnog goriva
Ekstrakcija uranija(VI) i plutonija (IV) it otpadnog nuklearnog goriva
Lidija Zenunović
Ekstrakcija uranija i plutonija se izvodi primjenom PUREX procesa (engl. Plutonium Uranium Reduction Extraction). U radu su objašnjene današnje metode i varijacije PUREX procesa koje su najviše zastupljene. UtvrĎene su značajke PUREX procesa i optimalni načini provoĎenja istog, te istaknuta važnost oporabe otpadnog nuklearnog goriva. Plutonij(IV) i uranij(VI) tvore stabilne komplekse s nitratima i organskim ekstraktantom tri-n-butil fosfatom ...
Ekstrakti začinskog i ljekovitog bilja kao prirodni inhibitori polifenol oksidaza
Ekstrakti začinskog i ljekovitog bilja kao prirodni inhibitori polifenol oksidaza
Natalija Bulaš
Hrana je izrazito kvarljiv medij, a jedno od najvažnijih vrsta kvarenja je ono uzrokovano enzimima, osobito polifenol oksidazama. Voće i povrće obiluje ovim enzimima i fenolnim spojevima, a oštećenjem biljnog tkiva dolazi do pucanja stanica pri čemu se oslobađaju polifenol oksidaze koje potom dolaze u doticaj sa supstratom-fenolima što se očituje pojavom posmeđivanja. U svrhu sprječavanja posmeđivanja primjenjuju se brojne tehnike konzerviranja, a posebno ...
Električni potencijal i teorije električnog dvosloja
Električni potencijal i teorije električnog dvosloja
Ana Lončar
U ovom teorijskom radu razmatrani su fizikalni procesi koji su odgovorni za nastajanje električnog potencijala na dodirnim površinama faza, njegovom mijenjanju i profilu udaljenosti od krutih elektroda (čestica). Nadalje, analogijom sa gravitacijom objašnjeni su pojmovi električnog potencijala i električnog polja na jednostavan i lako shvatljiv način. Na osnovu ovog razmatranja, reakcije prijenosa elektrona između dodirne površine elektroda/elektrolit su razmatrane u...
Elektroanalitičke metode u karakterizaciji sumpornih vrsta u prirodnim vodama
Elektroanalitičke metode u karakterizaciji sumpornih vrsta u prirodnim vodama
Sanja Mladinić
U radu su provedena elektrokemijska ispitivanja 3-merkaptopropionata (3-MPA) kao predstavnika organosumpornih spojeva i anorganskog sulfida u sustavu elektrolita čistog mora, te u prirodnim uzorcima Rogozničkog jezera. Korištene su dvije voltametrijske tehnike: pravokutnovalna voltametrija i ciklička voltametrija. Snažna interakcija između žive i sumpornih spojeva je osnova za njihovo određivanje. Sulfid na živinoj elektrodi stvara sloj HgS koji...
Elektrokatalitička aktivnost Ni-Co slitine na reakciju razvijanja vodika
Elektrokatalitička aktivnost Ni-Co slitine na reakciju razvijanja vodika
Antonija Sesar
Elelektrokatalitička svojstva slitine Ni 57 . 3 Co 42.7 te njenih osnovnih komponenti, nikla i kobalta, za reakciju razvijanja vodika u 1.0 mol dm -3 otopini NaOH ispitivana su metodama cikličke voltametrije, linearne polarizacije i elektrokemijske impedancijske spektroskopije. Mjerenja cikličke voltametrije provedena u širokom rasponu potencijala od potencijala razvijanja vodika do potencijala razvijanja kisika daju uvid u opće elektrokemijsko ponašanje ...
Elektrokatalitička aktivnost nikla za reakciju razvijanja vodika
Elektrokatalitička aktivnost nikla za reakciju razvijanja vodika
Kristina Šimić
Elektrokatalitička svojstva nikla za reakciju razvijanja vodika u 1 mol dm -3 NaOH simulirana su korištenjem zadanih vrijednosti. Simulacija struja – potencijal odgovora elektrode od nikla za reakciju razvijanja vodika u otopini NaOH koncentracije 1 mol dm -3 na temperaturi 25 ˚C za područje prenapona od -120 mV do -280 mV izvršena je korištenjem računalnog programa SigmaPlot. Korištenjem zadanog nagiba katodnog Tafelovog pravca (110 mV dec -1 ) te...
Elektrokatalitička aktivnost za reakciju razvijanja vodika
Elektrokatalitička aktivnost za reakciju razvijanja vodika
Danijela Marić
Simulirano je elektrokemijsko ponašanje kobalta u 1 M otopini NaOH u području razvijanja vodika. Simulacija struja - potencijal odgovora provedena je korištenjem računalnog programa SigmaPlot. Za vrijednosti nagiba katodnog Tafelovog pravca od -115 mV dec -1 i gustoće struje izmjene od 5,6 × 10 -6 A cm -2 modeliran je odziv kobalta pri linearnoj polarizacije te prikazan u obliku odgovarajućih grafova. Simulacija impedancijskog odziva kobalta u istom elektrolitu provedena ...

Pages